بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سنگ زمان (Time Stone)

اشتراک‌گذاری

سنگ زمان

Time Stone

سنگ زمان (Time Stone) دنیای سینمایی مارول

سازنده

موجودیت‌های کیهانی

مالکان

آگاماتو
کالیوسترو
باستانی یگانه
دکتر استرنج
تانوس

حاضر در

نگهبانان کهکشان (هولوگرام)
دکتر استرنج
انتقام‌جویان: جنگ ابدیت

وضعیت

فعال

سنگ زمان (Time Stone) یکی از شش سنگ ابدیت و بقایای یک تکینگی پیش از وجود عالم است. این سنگ قادر است زمان را دستکاری کند، حتی در مکان‌هایی فراتر از زمان مثل بُعد تاریکی. این سنگ در داخل چشم آگاموتو قرار گرفته و تحت محافظت استادان هنرهای جادویی است، کسانی که برای مراقبت از آن سوگند خورده‌اند. دکتر استرنج با استفاده از سنگ زمان دورمامو را مجبور به یک معامله کرد. بعدها دکتر استرنج این سنگ را در عوض بخشیدن جان مرد آهنی به تانوس داد.

قابلیت‌ها

به عنوان یک سنگ ابدیت حاکم زمان است و بر آن کنترل مطلق دارد و همانند دیگر سنگ‌های ابدیت از نیرومندترین اشیای عالم به حساب می‌آید. قدرت این سنگ بر زمان بسیار وسیع است و حتی قادر است بر موجودی نیرومند چون دورمامو نیز تاثیر بگذارد. به دلیل نیروی زیاد آن، کسی که قدرت کافی نداشته باشد نمی‌تواند آن را حمل کند، بنابراین آگاماتو ناگریز شد تا چشم آگاماتو را خلق کند تا با قرار دادن سنگ زمان درون آن به سایر جادوگران امکان استفاده از سنگ را فراهم کند. اگر کسی استفاده از آن را نداند ممکن است مشکلات زیادی به وجود آورد و با ایجاد خط‌های زمانی متناوب نظم طبیعی زمان را بر هم زند. این سنگ می‌تواند جریان زمان را هم به عقب و هم به جلو هدایت کند، بنابراین برگشت از مرگ میسر می‌شود، سنگ زمان حتی قادر به ایجاد حلقه‌های زمانی است.

دانستنی‌ها

در کمیک‌ها، الماس زمان نارنجی رنگ است و قادر به دستکاری زمان است؛ به طوری که می‌تواند زمان را به جلو و عقب ببرد و به کاربر اجازه می‌دهد تا گذشته یا آینده را ببیند، به آن سفر کند یا آن را تغییر دهد.

صفحات دیگر