God of War

والکری‌ها (Valkyries)

اشتراک‌گذاری

والکری‌ها (Valkyries) جنگجویانی از جنس زن هستند که مسئول انتقال جنگجویان مرده به والهالا هستند. یکی از والکری‌ها با موهای بلند و بافته شده توصیف شده که یک شمشیر و سپر براق با خود حمل می‌کند.

در مجموعه God of War

والکری‌ها (Valkyries)
کارا، یک والکری

والکری‌ها بندگان اودین هستند و گمارده شده‌اند تا نیمی از جنگجویان کشته شده در نبرد را به وال‌هالا ببرند، جایی که هر جنگجو در آنجا تا روز راگناروک جشن می‌گیرد و مبارزه می‌کند. اگر هر مبارزی فراخوانی خود توسط والکری را رد کند و با او به مبارزه بپردازد، آن مبارز در نتیجه‌ی نبرد به شدت سوزانده می‌شود و برای همیشه به عنوان یک دراگر محکوم به سرگردانی در جهان فانی می‌شود.

God of War 2018

والکری‌ها در بازی توسط نوعی نفرین فاسد شده‌اند و این بستگی به کریتوس و آترئوس دارد تا با شکست آن‌ها نفرین را پاک کنند. بعدها مشخص شد که این نفرین توسط اودین برای کینه‌جویی از فریا به خاطر رها کردن او صورت گرفته است. این نفرین والکری‌ها را مجبور به ماندن در حالتی فیزیکی می‌کند که برای والکری‌ها وضعیتی غیرطبیعی است. این حالت آن‌ها را به نوعی جنون می‌کشاند که تنها با کشتن فرم فیزیکی آزاد خواهند شد. سیگرون، ملکه‌ی والکری مجبور شده بود تا والکری‌ها را مهر و موم کند تا جنون آن‌ها باعث ایجاد تباهی‌های غیرضروری نشود.

اسامی والکری‌ها

  • Gunnr
  • Geirdriful
  • Eir
  • Kara
  • Rota
  • Olrun
  • Gondul
  • Hildr
  • Sigrun: The Valkyire Queen

دانستنی‌ها

  • واژه‌ی «والکری» (Valkyrie) از واژه‌ی دیگری در زبان نورس باستان یعنی Valkyrja می‌آید که به معنای «انتخاب‌کننده مقتول» است.