بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

رودخانه هنبین

اشتراک‌گذاری

رودخانه هنبین (Henbane River) یک منطقه در نقشه Far Cry 5 است. در حالی که تمام نقشه هوپ کانتی تحت کنترل جوزف سید قرار دارد، او کنترل هر منطقه را به یکی از اعضای خانواده‌اش سپرده است. خواهر او یعنی فیث سید این منطقه را اختیار دارد و در آن به تولید مخدری به نام Bliss می‌پردازد.

زمانی که بازیکن وارد این منطقه می‌شود، داچ از طریق ارتباط رادیویی به او هشدار می‌دهد که از گل‌های سفید دوری کند. موارد توهم‌زایی در این منطقه وجود دارد که می‌تواند روی کنترل و حرکات بازیکن تاثیرگذار باشد.

هنگامی که در ماموریت No Way Out هلیکوپتر سقوط می‌کند، مارشال برک اسیر می‌شود و به این منطقه آورده می‌شود. او با استفاده از Bliss تحت کنترل فرقه درمی‌آید. در این منطقه همچنین یک گربه وحشی به نام هلو وجود دارد که به گروه مقاومت می‌پیوندد.

صفحات دیگر