ویکی Far Cry

دره هلند

اشتراک‌گذاری

دره هلند (Holland Valley) یک منطقه در نقشه Far Cry 5 است. در حالی که تمام نقشه هوپ کانتی تحت کنترل جوزف سید قرار دارد، او کنترل هر منطقه را به یکی از اعضای خانواده‌اش سپرده است. جان سید، برادر کوچتر او دره هلند را اختیار دارد.