ویکی Far Cry

کوه‌های وایت‌تیل

اشتراک‌گذاری

کوه‌های وایت‌تیل (Whitetail Mountains) یک منطقه در نقشه Far Cry 5 است. در حالی که تمام نقشه هوپ کانتی تحت کنترل جوزف سید قرار دارد، او کنترل هر منطقه را به یکی از اعضای خانواده‌اش سپرده است. جیکوب سید، برادر بزرگتر او کوه‌های وایت‌تیل را اختیار دارد. چیزبرگر خرسی است که در این منطقه پیدا می‌شود و به گروه مقاومت در ماموریت‌هایشان کمک می‌کند.