ویکی دنیای سینمایی مارول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

پر حقیقت

اشتراک‌گذاری

پر حقیقت

Feather of Truth

پر حقیقت - دنیای سینمایی مارول

کاربر

نمایش‌ها

سریال مون نایت

پر حقیقت (Feather of Truth) پری است که برای سنجش قلب روح در ترازوی عدالت استفاده می‌شود تا شایستگی فرد برای ورود به آرو را بسنجد.

صفحات دیگر