ویکی دنیای سینمایی مارول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ریست شارژ

اشتراک‌گذاری

ریست شارژ

Reset Charge

ریست شارژ - دنیای سینمایی مارول

کاربران

سیلوی لافی‌دوتیر

نمایش‌ها

ریست شارژ (Reset Charge)‌ وسیله‌ای است که توسط سازمان ناسازگاری زمانی (TVA) به منظور از بین بردن خطوط زمانی متناوب استفاده می‌شود. در مقطعی تعدادی از این وسیله‌ها توسط سیلوی لافی‌دوتیر ربوده شد تا از آن در جهت نابودی «خط زمانی مقدس» استفاده شود و همان طور که در یکی از مانیتورهای خط زمانی TVA دیده شد، این اقدام باعث ایجاد خطوط زمانی بی‌شماری شد.

صفحات دیگر