God of War

اژدها (Dragons)

اشتراک‌گذاری
اژدها (Dragons) God of War

اژدها موجوداتی خزنده و قدرتمند هستند که در بازی God of War 2018 ساکن میدگارد هستند.

God of War 2018

در مجموع پنج اژدها در بازی حضور داد. یکی از آن‌ها متعلق به بالدر است و هنگام نبرد دوم او با کریتوس این اژدها آسیب می‌بیند و سقوط آن به زمین باعث مرگش می‌شود. لاشه‌ی این اژدها در بازی می‌تواند یافته شود و کریتوس قادر است یک اشک اژدها را از بدن او بردارد.

Hrӕzylr دیگر اژدها و یکی از باس‌های بازی God of War است. او در اولین رویارویی‌اش با کریتوس و آترئوس راه آن‌ها را به قله‌ی کوه باز می‌کند. اژدها مدتی دیده نشد تا زمانی که کریتوس و پسرش آن را در حال تهدید سیندری یافتند و وارد مبارزه با آن شدند.

سه اژدهای دیگر در مناطق مختلف میدگارد حضور دارند که که به زنجیر کشیده شده‌اند و هدف آزادسازی آن‌ها است. مکان‌های استقرار این سه اژدها انجمن والکری‌ها، کونوسگارد و ویدرگارد است.