ویکی God of War

یمیر

اشتراک‌گذاری

یمیر

Ymir

یمیر - God of War

نام مستعار

اولین غول

جنسیت

مذکر

نژاد/گونه

خانواده

آتش (به وجود آورنده)
یخ (به وجود آورنده)
بوری (پسر)
یوتون (فرزندان)
اودین (نتیجه)
وه (نتیجه)
ویلی (نتیجه)
بالدر (نبیره)
تیر (نبیره)
ثور (نبیره)
مگنی (ندیده)
مودی (ندیده)

وضعیت

مرده

حاضر در

God of War 2018 (اشاره و تصویر)

یمیر (Ymir) یک یوتون اصیل و اولین موجود هستی در نه دنیای نورس و پیشگام تمام موجودات زنده بود.

در مجموعه خدای جنگ

پیش از خدای جنگ (۲۰۱۸)

در داخل شکاف عظیم یعنی گینونگاگپ، نیروهای اولیه آتش و یخ به هم برخوردند و با آب شدن یخ حیات به وجود آمد. از این آب یمیر شکل گرفت و از گوشت او هر خدا، انسان و حیوانی به وجود آمد.

با این وجود خدایان آسیر خود را برترین موجودات و خدایانی لایق فرمانروایی بر سایر مخلوقات می‌دانستند. با این هدف، اودین و برادرانش با خالقشان جنگیدند و اودین با نیزه‌ی خود خون یمیر را ریخت. اودین از گوشت تکه تکه شده یمیر میدگارد را برای خود ساخت.

در این جادثه نژاد یوتون که از فرزندان مستقیم یمیر بودند همه در خون یمیر غرق شدند، به جز برگلمیر و همسرش که قلمروی یوتون‌هایم را پیدا کردند و نژاد خود را بازتولید کردند. به این ترتیب نقشه‌ی اودین برای از بین بردن غول‌ها به خوبی خنثی شد.

دانستنی‌ها

  • همتای یونانی او (از لحاظ اولین موجود و پیشگام خدایان بودن) ایزدان نخستین یونان و به طور مشخص گایا است.
  • آترئوس نیز ادعا می‌کند که باد، درختان و خورشید نیز از گوشت یمیر آمده‌اند، همچنین دورف‌ها که از کرم‌های بدن او خلق شده‌اند.
صفحات دیگر