ویکی ناروتو / بوروتو

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سنگ یادبود (Stone Tablet)

اشتراک‌گذاری
سنگ یادبود (Stone Tablet) ناروتو / بوروتو

لوح سنگی

سنگ یادبود (Stone Tablet) یک بنای تاریخی است که توسط هاگورومو اوتسوتسوکی ساخته شد به این منظور که نسل پسرش ایندرا را برای بازسازی رینگان دلسرد کند. این لوح تنها می‌تواند به واسطه رینگان به طور کامل رمزگشایی شود، در حالی که شارینگان و مانگکیو شارینگان قادر به رمزگشایی بخشی از آن هستند.

تاریخچه

مدتی بعد از مرگ هاگورومو، جزئیاتی از این سنگ یادبود توسط زتسوی سیاه جعل شد و این اقدام در جهت نقشه‌ی او برای احیای کاگویا اوتسوتسوکی انجام گرفت. مالکیت این لوح در نهایت به دست قبیله اوچیها افتاد، قبیله‌ای از نسل ایندرا اوتسوتسوکی بود. بعد از بنیان‌گذاری کونوهاگاکوره این لوح برای دهه‌ها در معبد ناکا نگهداری شد و سپس به یک جنگل نقل مکان پیدا کرد.

مندرجات

  • اسراری از مانگکیو شارینگان و راهنماهایی برای دستیابی به آن و قابلیت به کنترل در آوردن جانوران دم-دار.
  • داستان دانای شش طریقت، کاگویا و درخت خدا.
  • اسراری از بدن مادارا اوچیها.
  • هشدارهایی راجع به تسوکویومی ابدی کاگویا.
  • اوچیها باید توسط تسوکویومی بی‌نهایت حفظ شود (درج شده توسط زتسوی سیاه).
  • اسراری از قبیله اوچیها.
  • هشدارهایی در مورد سیاه بختی‌های که شارینگان می‌تواند بیاورد (تنها در انیمه).
  • توضیحاتی در مورد تقسیم یک خدا به یین و یانگ، و ضدیت این دو در آفرینش همه چیز.
  • جمله‌ای با این توضیح که وقتی فردی دارای قدرت سمساره به ماه نزدیک شود، چشمی باز خواهد شد که بر ماه منعکس شده و رویای ابدی را محقق خواهد کرد.
صفحات دیگر