ویکی ناروتو / بوروتو

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

شش طریقت - چیباکو تنسی

اشتراک‌گذاری

شش طریقت - چیباکو تنسی

Six Paths - Chibaku Tensei

شش طریقت - چیباکو تنسی ناروتو / بوروتو

معنی

شش طریقت - قطع کردن بدن آسمانی از زمین

دوبله

انهدام سیاره‌ای شش طریقت

طبقه‌بندی

نینجوتسو، فوینجوتسو، نینجوتسو همکاری

طبیعت

رهاسازی یین-یانگ

طبقه

هجومی، تکمیلی

دامنه

محدوده-کوتاه

جوتسو منبع

سنجوتسو شش طریقت
نیروی یانگ شش طریقت
نیروی یین شش طریقت

کاربران

هاگورومو اوتسوتسوکی (با همراهی هامورا)
هامورا اوتسوتسوکی (با همراهی هاگورومو)
ناروتو اوزوماکی (با همراهی ساسوکه)
ساسوکه اوچیها (با همراهی ناروتو)

شش طریقت - چیباکو تنسی (Six Paths - Chibaku Tensei) یک فوینجوتسو قدرتمند است که تنها فردی که سنجوتسو شش طریقت را بیدار کرده قادر به استفاده از آن است. این فوینجوتسو ترکیبی از نیروهای شش طریقت یین و یانگ است.

تاریخچه

هاگورومو و هامورا اوتسوتسوکی از تکنیک بر روی ده-دم و به منظور مهر و موم کردن بدنش درون ماه تازه-ایجادشده استفاده کردند. قرن‌ها بعد روح هاگورومو برای فعال شدن این مهر و موم توسط ناروتو و ساسوکه مورد نیاز بود، کسانی که می‌خواستند همان عمل را روی کاگویا اوتسوتسوکی - همراه با زتسوی سیاه - در داخل ماهی جدید انجام دهند.

صفحات دیگر