God of War

شمشیر سورت

اشتراک‌گذاری
شمشیر سورت

این شمشیری بزرگ و شعله‌ور است که توسط حاکم موسپل‌هایم و پیشگام غول‌های آتشین یعنی سورت حمل می‌شد.

پیش‌زمینه

سورت شجاع این شمشیر شعله‌ور را تنها برای یک هدف ساخت کرد و آن هم به آتش کشیدن آسگارد در هنگام شروع راگناورک بود. او به طور مداوم تیغه‌ی این شمشیر را تیز می‌کرد و با آن تمرین می‌کرد تا خود را برای راگناروک آماده کند و هرگز نمی‌خوابید.

شمشیر سورت در موسپل‌هایم باقی ماند و هنگامی که کریتوس و آترئوس به آنجا رسیدند، شاهد این شمشیر در آنجا بودند. پس از این که آن‌ها گوندول والکری را شکست دادند، این شمشیر تحت تأثیر آن‌ها قرار گرفت و چالش‌های سخت‌تری را پیش روی آن‌ها گذاشت.