بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

تیغه‌های آشوب

اشتراک‌گذاری
تیغه‌های آشوب

تیغه‌های آشوب (Blades of Chaos) یک جفت تیغه‌ی به هم زنجیر شده بود که توسط آرس، خدای جنگ ساخته شد. آرس این تیغه‌ها را برای خادمی ساخت که بتواند شایستگی خود را ثابت کند. این اولین تیغه‌های زنجیر شده بود که توسط کریتوس در مجموعه خدای جنگ مورد استفاده قرار گرفت.

شرح

تیغه‌های آشوب در تاریک ترین اعماق دنیای زیرین توسط آرس ساخته شد. این سلاح با آتش آغشته شده که به آن اجازه می‌دهد هر حمله‌ی کاربر را با اشتعال همراه کند. زنجیر این تیغه‌ها با هر حمله برای فاصله‌ی مشخصی کشیده می‌شود و صرف نظر از این که چه کسی آن را کنترل می‌کند، می‌تواند حرکت سیال را امکان پذیر کند. زنجیر تیغه‌ها به طور دائمی بر روی ساعد حمل‌کننده سلاح چسبانده می‌شود که یادآور سوگند آن‌ها به خدای جنگ است، و تنها توسط خود خدای جنگ و یا با پایان دوران بندگی فرد برداشته می‌شود. پس از مردن خالق این سلاح، در صورتی که بنده هنوز حامل این تیغه‌ها باشد می‌تواند به اختیار خود آن‌ها را باز کند یا تجهیز کند.

صفحات دیگر