بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

توانایی خشم (Rage Ability)

اشتراک‌گذاری
توانایی خشم (Rage Ability)

توانایی‌های خشم (Rage Abilities) در مجموعه خدای جنگ (به جز Chains of Olympus) به کریتوس اجازه می‌دهند تا قدرت و پایداری خود را در نبردها افزایش دهد.

خدای جنگ (۲۰۱۸)

هنگامی که کریتوس آسیب کافی به دشمنان خود وارد کند، یا اگر پسر او آترئوس در معرض خطر فوری قرار بگیرد، کریتوس می‌تواند از خشم اسپارت (Spartan Rage) استفاده کند.

در این حالت کریتوس تبر لویاتان و تیغه‌های آشوب خود را کنار می‌گذارد و از مشت‌هایش استفاده می‌کند. آسیب ضربات او به شدت افزایش می‌یابد و همین طور آسیب کمتری دریافت می‌کند. در این حالت سلامتی او با ضربه زدن به دشمنان بازیابی می‌شود. او اولین بار از این توانایی در هنگام مبارزه با غریبه استفاده کرد، کسی که آترئوس را تهدید کرد.

خشم اسپارت را می‌توان با پیدا کردن آیتم Horns of Blood Mead ارتقا داد.

خدای جنگ راگناروک

خشم اسپارت (Spartan Rage) در خدای جنگ راگناروک سه نوع دارد: Fury (از سال خدای جنگ ۲۰۱۸)، Valor و Wrath.

  • Valor یک بخش از «خشم اسپارت» را برای بازیابی سلامت مصرف می‌کند.
  • Wrath یک بخش از «خشم اسپارت» را مصرف می‌کند تا دشمن را با سلاح فعلی سرکوب کند و ضربه‌ی بزگی را وارد می‌کند.
صفحات دیگر