ویکی God of War

حملات رونی (Runic Attacks)

اشتراک‌گذاری

حملات رونی یا رونیک (Runic Attacks) مهارت‌های ویژه سلاح در God of War هستند که می‌توانند توسط کریتوس و آترئوس مورد استفاده قرار گیرند. هر سلاح دو شکاف رونی دارد که یکی برای حملات سبک و دیگری برای حملات سنگین است. هر حمله رونی می‌تواند پیشرفت کند یا Level Up شود که در این صورت قدرت و اثربخشی آن‌ها افزایش پیدا می‌کند.

حملات رونیک دارای سطح‌های آسیب فیزیکی، آسیب عنصری و سطح گیجی هستند. همچنین انواع حمله‌های مختلف از جمله حملات محیطی، حملات خطی و حملات نزدیک وجود دارند. استفاده از حملات رونیک محدود هستند و برای استفاده‌ی مجدد نیاز به استراحت دارند.