ویکی Assassin’s Creed

گانگنیر

اشتراک‌گذاری

گانگنیر

Gungnir

گانگنیر - Assassin’s Creed

نوع

قطعه عدن (نیزه)

قدرت‌ها

تولید میدان نیرو

دوره زمانی

پیش از عصر وایکینگ‌ها

سازنده

ایوالدی

تاریخ ساخت

عصر ایسو

حاملان

گانگنیر (Gungnir) یک نیزه عدن بود که توسط ایوالدی، یک ایسوی نورس و به کمک پسرانش ساخته شد.

این قطعه عدن از زمان ساختش تا زمان راگناروک در اختیار اودین بود تا این که در مقطعی در نزدیکی ایگدراسیل گم شد. هزاران سال بعد این نیزه توسط تناسخ اودین یعنی ایوور وارینسدوتیر بازیابی شد.