ویکی Assassin’s Creed

ایگدراسیل

اشتراک‌گذاری

ایگدراسیل

Yggdrasil

ایگدراسیل - Assassin’s Creed

نوع

تکنولوژی ایسو

قدرت‌ها

حفظ ماهیت
ایجاد تناسخ
ایجاد شبیه‌سازهای فیزیکی

موقعیت

هوردالند، نروژ

دوره زمانی

قبل از دوران مدرن

سازنده

ایگدراسیل (Yggdrasil) یک ابررایانه باستانی است که توسط ایسو و به منظور یک راه حل هفتم برای جلوگیری از فاجعه بزرگ ساخته شد.

تاریخچه

در طول جنگ میان انسان و ایسو، چندین ایسو از یک فاجعه در آینده آگاه شدند که منجر به انقراض انسان و ایسو می‌شد. برخی از ایسوها تصمیم گرفتند تا این جنگ را نادیده بگیرند و در عوض به دنبال راه حلی برای مقابله با اشعه‌های خورشیدی آینده باشند.

سه‌گانه کاپیتولین پس از شکست در ارائه چند راهکار، در هفتمین راه حل برای جلوگیری از این فاجعه به سراغ روشی تحت عنوان ایگدراسیل رفتند. ایگدراسیل یک ابررایانه بود که این امکان را می‌داد یک جوهره از ایسو ذخیره شود و سال‌ها بعد در قالب ژن انسان تناسخ پیدا کند. با این حال آن‌ها قبل از این که فرصتی برای استفاده از آن پیدا کنند، فاجعه رخ داد، اگرچه هشت عضو از شاخه آسیر ایسو موفق به بارگذاری هوشیاری خود در این رایانه شدند.

نمایش‌ها