بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

اکسکالیبور

اشتراک‌گذاری

اکسکالیبور

Excalibur

اکسکالیبور - Assassin’s Creed

نوع

قطعه عدن (شمشیر)

قدرت‌ها

انفجارهای انرژی
کور کردن دشمنان با ضربات سنگین

موقعیت

در اختیار زنان مه

دوره زمانی

عصر ایسو
بریتانیا پس از روم
انگلستان آنگلوساکسون

سازنده

هفائستوس

حاملان برجسته

آٰتور پندراگون
نیام آرگیل

اکسکالیبور (Excalibur) یکی از شمشیرهای عدن است، تیغه‌ای که توسط دانشمند ایسو یعنی هفائستوس و برای استفاده در نبرد در طول جنگ اتحاد ایجاد شد. این قطعه به حاملان خود قدرت و رهبری زیادی اعطا می‌کند و توسط انسان‌های با نفوذ در نبرد مورد استفاده قرار گرفته است.

نمایش‌ها

  • Assassin's Creed II (در قالب گیلف)
  • Assassin's Creed: Heresy (اشاره شده)
  • Assassin's Creed: Valhalla (اولین نمایش)
  • Assassin's Creed: Valhalla – Sword of the White Horse
صفحات دیگر