ویکی توکیو غول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

رتبه‌بندی غول‌ها

اشتراک‌گذاری

رتبه‌بندی غول‌ها (Rating) سیستمی است که کمیسیون مقابله با غول برای طبقه‌بندی غول‌ها با توجه به قابلیت‌های شخصی آن‌ها و همین طور میزان تهدیدشان استفاده می‌کند.

معیار ارزیابی رتبه

رتبه‌بندی یک غول بر اساس توانایی‌های شخصی او سنجیده می‌شود. معیارهای زیر میزان درجه غول بر اساس قابلیت‌های آن را نشان می‌دهد و همین طور معادل تقریبی بازرس مورد نیاز جهت مقابله با آن را نشان می‌دهد:

رتبه SSS

معیار نامشخص است.

رتبه SS

چند بازرس کلاس ویژه نیاز است.

رتبه +S

به طور تقریبی برابر با توانایی یک بازرس کلاس ویژه متوسط است.

رتبه -S

به طور تقریبی برابر با توانایی یک بازرس کلاس ویژه معاون متوسط است.

رتبه A

با یک بازرس کلاس اول قابل قیاس است.

رتبه B

با یک بازرس رده ۱ تا رده ۳ قابل قیاس است.

رتبه C

غول‌هایی با توانایی پایین.

علاوه بر توانایی‌های یک غول، میزان خسارتی که غول‌ها وارد می‌کنند نیز سنجیده می‌شود. در این رتبه‌بندی حوادثی که غول در آن مرتکب شکار کردن و کشتن شده نیز لحاظ می‌شود.

برای برخی از غول‌هایی که از نفوذ و تسلط زیادی بر دیگر غول‌ها بهره مندند میزانی از افزایش رتبه به آن‌ها تعلق می‌گیرد.

رتبه‌بندی غول‌های شناخته شده

SSS
اتو یوشیمورا، یوشیمورا، روما هویتو
+SS
~SS
SS
بیگ مادام، روما هویتو، ریو، کایا ایریمی، ماتاساکا کامیشیرو، انجی کوما، دوناتو پورپورا، کورونا یاسوشیسا، هینامی فوگوچی، کن کانکی/هایسه ساساکی، آیاتو کیریشیما
~S
S
برادران بین، یامادا شیطان، میزا کوساکاری، ناکی، فندوق‌شکن، یاکومو اوموری، اتو یوشیمورا، ریزه کامیشیرو، کوکی اوریه، شو سوکیاما
+A
یومیتسو توموئه، هوگورو، شوئوسی ایدرا
~A
فندوق‌شکن، ریو/شیکورائه
A
کارائو سائکی، رهبر ماسک‌های جمجمه
+B
آکاشی کوبایاشی
B
میانگین اعضای درخت آئوگیری
C
مترسک
صفحات دیگر