ویکی مورتال کمبت

عصر جدید

اشتراک‌گذاری

عصر جدید (New Era) نام نقشه‌ی کرونیکا برای ریست کردن تاریخ است. کرونیکا به عنوان نگهبان زمان بازی پیچیده‌ای را برای عالم طراحی کرده بود؛ او پسرش یعنی شیناک را سنگربان مرگ و تاریکی قرار داده بود و خواهر شیناک یعنی ستریون را سنگربان زندگی و سفیدی. اما با وجود ناکار شدن شیناک توسط ریدن، کرونیکا تصمیم گرفت تا عصر جدیدی را آغاز کند که در آن دوباره شیناک و ستریون روبروی هم قرار بگیرند. کرونیکا دستیابی به کمال را از این راه محقق می‌دانست.

تفاوت اصلی این عصر با عصر حاضر پاک شدن ریدن از تاریخ بود. این موضوع نه تنها به باز گرداندن تعادل شر و خیر منجر می‌شد بلکه کرونیکا به این واسطه قادر بود از دشمنان خود به عنوان محافظان عصر جدید بهره گیرد.

کرونیکا برای رسیدن به این هدف و به منظور جذب کردن افراد مختلف قول‌هایی را به آن‌ها داد. با این حال در مورد پایبندی کرونیکا به تعهداتش در صورت محقق شدن عصر جدید چیزی مشخص نیست. افراد که به آن تعهدی داده شده است به شرح زیر هستند، اغلب آن‌ها از دشمنان ریدن محسوب می‌شوند: