ویکی مورتال کمبت

خدایان ارشد (Elder Gods)

اشتراک‌گذاری

خدایان ارشد

Elder Gods

خدایان ارشد (Elder Gods) مورتال کمبت

ریشه

بهشت

موجودیت

پیش از مورتال کمبت

اعضا

جانبداری

بی‌طرف

هدف

  • حفظ توازن قلمروها
  • جلوگیری از بازگشت One Being

خدایان ارشد (Elder Gods) خدایان و قادران مطلقی در مجموعه مورتال کمبت هستند.

درباره Elder Gods

خدایان ارشد خدایان مطلق عالم هستند. در حالی که خدایان تنها بر یک قلمروی واحد نفوذ دارند و اغلب دارنده‌ی یک عنصر طبیعت هستند، اما خدایان ارشد در تمام قلمروی جهان قدرت دارند.

چهره‌ی مبهمی از خدایان ارشد در Mortal Kombat 4 دیده شده است. آن‌ها دارای پوستی آبی-خاکستری و یک ظاهر انسان‌نما دارند. در مورد ظاهر آن‌ها منبع دیگری در بازی MK Deception و در مود Konquest Konquest می‌گوید که آن‌ها در خالص‌ترین شکل شبیه به لوگوی اژدهای مورتال کمبت هستند. با این حال ماهیت واقعی و محدوه‌ی قدرت آن‌ها همیشه به عنوان یک راز باقی مانده است.

Elder Gods

خدایان ارشد در پایان شیناک در MK X