بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سایبورگ

اشتراک‌گذاری
سایبورگ

سایبورگ‌ها (Cyborgs) شخصیت‌هایی هستند که بخش‌ها یا تمام بدن‌شان با اجزای سایبرنتیک عوض شده است تا عملکرد و قابلیت‌هایشان بهبود پیدا کند. این موضوع طی فرآیندی تحت عنوان روبوتیسایزینشن (roboticization) یا اوتومیشین (automation) انجام می‌گیرد.

سایبورگ‌های شناخته شده

شخصیت‌های محوری

شخصیت‌های فرعی

  • هایدرو

ناشناس

  • نمونه ۵
صفحات دیگر