بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

تایتان‌ها

اشتراک‌گذاری

تایتان‌ها

Titans

تایتان‌ها - مورتال کمبت

خاستگاه

آغاز زمان

زمان تاسیس

پیش از مورتال کمبت

وضعیت هم‌سویی

خنثی

تایتان‌ها (Titan) نژادی از موجودات نخستین هستند که حتی پیش از خدایان ارشد خود قلمروها وجود داشته‌اند. باور می‌شود که آن‌ها مسئول دستکاری رویدادهای پشت صحنه هستند و ظاهرا آن‌ها پیشگاما و والدین خدایان ارشد هستند. آن‌ها اولین بار در مورتال کمبت ۱۱ دیده شدند و کرونیکا در حال حاضر تنها تایتان شناخته شده است.

تایتان‌ها بسیار قدرتمندتر از خدایان ارشد هستند و هیچ یک از خدایان ارشد در مقابل کرونیکا کاری از پیش نمی‌برند. تنها خدایانی چون ریدن و خدایان ارشد از وجود تایتان‌ها آگاه هستند و موجودات نخستین برای دیگر فانیان قلمروها در حد افسانه‌ها و اساطیر است، چرا که شائو کان وقتی اولین بار کرونیکا را دید اظهار کرد که این افسانه حقیقت دارد.

دانستنی‌ها

  • مفهوم کلی تایتان‌ها از اساطیر یونان گرفته شده است که در آن تایتان‌ها خدایان قدیمی‌تری نسبت به خدایان المپ هستند.
صفحات دیگر