ویکی God of War

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

نه قلمرو

اشتراک‌گذاری

دنیای نورس که همچنین برای ساکنانش با عنوان نه قلمرو (Nine Realms) شناخته می‌شود، جهان خدایان نورس و دیگر نژادهایی است که در امتداد شاخه‌های درخت جهان وجود دارند و جهان نورس را تشکیل داده‌اند. این جهان شامل نه قلمرو (میدگارد، الف‌هایم، آسگارد، واناهایم، نیفل‌هایم، موسپل‌هایم، هل‌هایم، سوارتالف‌هایم و یوتون‌هایم) و قلمرویی در میان این قلمروها است که به عنوان یک «فضای بینابینی» عمل می‌کند.

تاریخچه

نه قلمرو در میان شاخه‌های درخت جهان قرار گرفته است. گفته شده است که خود درخت فراتر از زمان و مکان است و بنابراین هیچ آغازی ندارد، اما در مقطعی فقط دو قلمروی نیفل‌هایم و موسپل‌هایم که سرزمین‌های یخ و آتش هستند، وجود داشتند. هنگامی که یخ‌های شمالی با گرمای جنوب برخورد کردند، آب ایجاد شد و از این آب اولین موجود در جهان نورس یعنی یمیر پدید آمد که پیشگام تمام موجودات زنده و اولین غول یخی است.

بعد از این که اودین و برادرانش، یمیر را کشتند، بدن او را برای ایجاد قلمروی میدگارد استفاده کردند، جایی که در آن بشر در کنار بیشتر حیوانات شروع به زندگی کرد.

قلمروها

صفحات دیگر