ویکی God of War

فیسک

اشتراک‌گذاری

فیسک

Fiske

فیسک - God of War

نام مستعار

کاپیتان اودین

جنسیت

مذکر

وفاداری

فیسک (Fiske) کاپیتان این‌هریار و یک باس در خدای جنگ راگناروک است.

بیوگرافی

کریتوس این موضوع را مطرح کرده است که فیسک در زندگی خود یک کشاورز بوده است، به طوری که سلاح انتخابی او داس و ابزار کشاورزی است. فیسک در نبردی درگذشت و به والهالا رفت و در آنجا یک اینهریار شد. او چنان جنگجوی ماهری بود که به یکی از کاپیتان‌های برتر اودین تبدیل شد.

خدای جنگ راگناروک

کریتوس هنگام دفاع از واناهایم در برابر تهاجم اینهریار با فیسک روبرو شد و طی نبردی او را کشت.