Sally Stageplay

Sally Stageplay غولی در مرحله Dramatic Fanatic از جزیره اینکول ۳ است که در قالب چهار نمایش تئاتر به مبارزه می‌پردازد. او ابتدا با لباس عروس در یک صحنه‌ی ازدواج ظاهر می‌شود. بعد او لباس عروس را پاره می‌کند و با لباس، دامن و پوتینی آبی به مبارزه می‌پردازد.

حالت اول‏

سالی در این حالت چهار نوع حمله دارد که یکی از آن‌ها را بیش از بقیه استفاده می‌کند:

  • او می‌پرد و به وسیله‌ی چترش در حالی که به دور خود می‌پیچید به سمت بازیکن فرود می‌آید. گاهی هنگام پرش او به جای فرود به سمت بازیکن یک بادبزدن را به سمتش پرتاب می‌کند.
  • سالی برخی مواقع با حالت بوسیدن یک قلب را پرتاب می‌کند و در حالی که قلب بالا و پایین می‌رود طول زمین را تا انتها طی می‌کند.
  • دیگر حلمه او به این شکل است که سالی داخل چترش می‌رود و محو می‌شود و کمی بعد از بالای سر بازیکن به پایین سقوط می‌کند اما همیشه هم محل فرودش مکان بازیکن نیست.

بعد از ضربه خوردن به میزان کافی او به داخل چترش می‌رود و در پیش‌زمینه‌ی محیط سوار ماشین داماد می‌شود و صحنه را ترک می‌کند.

حالت دوم

صحنه‌ی دوم در جلوی خانه‌ی Sally Stageplay جریان دارد. او در این حالت همچنان حرکت پریدن و پرتاب بادبزدن را انجام می‌دهد اما حملات دیگری نیز اضافه شده‌اند. او حالا با یک چرخاندن چترش از داخل آن چهار موش اسباب بازی را بیرون می‌آورد که هر جفت آن به یک سمت محیط (چپ و راست) حرکت می‌کنند. موش‌ها وقتی به اتنها صفحه می‌رسند از دیوار بالا می‌روند روی سقف محیط حرکت می‌کنند. زمانی که به روی سر بازیکن می‌رسند سقوط می‌کنند.

در حین این حملات هشت پنجره در زمینه‌ی محیط قرار دارند که دو بچه (احتمالا بچه‌های سالی) از آن شیشه‌های شیر پایین می‌اندازند و بازیکن باید از آن‌ها دوری کند.

وقتی سالی به اندازه کافی ضربه خورد با عوض کردن لباسش به شکل یک فرشته بزرگ در می‌آید و حالت سوم شروع می‌شود.

حالت سوم