Assassin’s Creed

رندوی

اشتراک‌گذاری

رندوی

Randvi

رندوی - Assassin’s Creed

دوره فعالیت

قرن نهم

نژاد

انسان

وابسته به

رندوی (Randvi) یک وایکینگ و همسر سیگورد استیربیورسون بود.

بیوگرافی

رندوی در حوالی سال ۸۷۳، ایوور را در ترک کردن نروژ جنگ-زده همراهی کرد و به استقرار یافتن قبیله ریون در انگلستان جنوبی کمک کرد.

نمایش‌ها