بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

رندوی

اشتراک‌گذاری

رندوی

Randvi

رندوی - Assassin’s Creed

دوره فعالیت

قرن نهم

نژاد

انسان

رندوی (Randvi) یک زن نورس بود که در قرن نهم به عنوان مشاور ارشد سکونتگاه ریونستورپ در انگلستان آنگلوساکسون خدمت می‌کرد. او همسر سیگورد استیربیورن‌سون و خواهرخوانده ایوور وارینس‌دوتیر بود که در پی قتل والدینش ورین و روستا در سال ۸۵۵ در کنار سیگورد بزرگ شده بود.

در سال ۸۷۳، رندوی ایوور را در سفری برای فرار از نروژ جنگ‌زده و ایجاد یک شهرک جدید در جنوب انگلستان همراهی کرد.

نمایش‌ها

  • Assassin's Creed: Valhalla 
  • Assassin's Creed: Valhalla – Geirmund's Saga
  • Assassin's Creed: Rebellion
  • The World of Assassin's Creed Valhalla: Journey to the North – Logs and Files of a Hidden One (اشاره شده)
صفحات دیگر