بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

خدایان دریای اژه

اشتراک‌گذاری

خدایان دریای اژه (Gods of the Aegean Sea) به افرادی از فرقه‌ی کاسموس اشاره دارد که در دروازه‌ی یونان یعنی دریای اژه فعالیت داشتند. اعضای این شاخه قصد کنترل هر چیز و هر کس در دریا را داشتند.

اعضا

  • آستریون
  • کوسه میتلینین
  • سوکوس
  • اوکتوپوس
  • ملانتوس
  • هایدرا (حکیم)

حضور در

صفحات دیگر