بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مرا مرا نو می

اشتراک‌گذاری

مرا مرا نو می

Mera Mera no Mi

مرا مرا نو می - وان پیس

معنی

صدای سوختن آتش

کاربر

اولین نمایش

چپتر ۱۵۸ (مانگا)
قسمت ۹۴ (انیمه)

مرا مرا نو می (Mera Mera no Mi) یک میوه شیطانی از نوع لوگیا است که به کاربر امکان ایجاد، کنترل و تبدیل شدن به آتش را می‌دهد. این میوه تا مدت‌ها در اختیار پرتگاس دی. ایس بود و بعدا قدرت آن به سابو رسید.

صفحات دیگر