ویکی بهشت جهنم: جیگوکوراکو

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

آسائمون‌ها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
یامادا آسائمون ساگیری .  - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

یامادا آسائمون ساگیری

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"تیم","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%88%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af\">گروه ونگارد</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"تیم بازیابی اکسیر\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"یومیری هاناموری"}}]}}]}}[/json] یامادا آسائمون ساگیری (Yamada Asaemon Sagiri) رتبه دوازدهم از قبیله یامادا، و همچنین دختر رهبر سابق قبیله، یامادا آسائمون کیچیجی است. او شخصیت اصلی ثانویه بهشت جهنم است: جیگوکوراکو است. پس از اینکه شوگان از محکومان اعدام خواست تا در ازای عفو جنایات گذشته خود، اکسیر حیات را از جزیره‌ای که […]
یامادا آسائمون شوگن .  - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

یامادا آسائمون شوگن

یامادا آسائمون شوگن (Yamada Asaemon Shugen) یک آنتاگونیست جزئی در مجموعه بهشت جهنم: جیگوکوراکو است. او یک آسائمون با رتبه دو از قبیله یامادا، و یک دستیار مربی سابق است. پس از اینکه شوگان از عدم موفقیت تیم اعزامی اول به [link]{"text":"کوتاکو"}[/link] در یافتن اکسیر حیات بی‌تاب شد، گروه دومی به رهبری شوگن را برای بدست آوردن این اکسیر فرستاد. پس […]
یامادا آسائمون جیکا .  - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

یامادا آسائمون جیکا

یامادا آسائمون جیکا (Yamada Asaemon Jikka) رئیس فعلی [link]{"text":"قبیله یامادا"}[/link] و یک آسائمون رتبه ۳ سابق است. پس از اینکه شوگان از محکومان به اعدام خواست تا در ازای بخشیده شدن جنایات‌شان، یک اکسیر حیات را از [link]{"text":"جزیره‌ای خطرناک"}[/link] به دست آورند، جیکا به عنوان یکی از یامادا آسائمون‌های ناظر به این تیم اعزامی ملحق شد. […]
شیون .  - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

شیون

(قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"تیم","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"تیم ونگارد\"}[/link]"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"تیم ایمن‌سازی مسیر فرار"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۲"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۲"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چیکاهیرو کوبایاشی"}}]}}]}}[/json] شیون (Shion) که قبلا با نام آسائمون یادامادا شیون شناخته می‌شد، رتبه چهارم سابق آسائمون در قبیله یامادا است.  پس از اینکه شوگان از محکومان اعدام خواست تا اکسیر زندگی را از جزیره خطرناکی که گمان می‌رود شینسنکیو باشد، در ازای عفو جنایات گذشته خود به […]
یامادا آسائمون آیزن .  - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

یامادا آسائمون آیزن

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۲ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d9%86%d9%85-%d8%ac%db%8c%da%af%d9%88%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7/\">مانگا</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۲ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d9%86%d9%85-%d8%ac%db%8c%da%af%d9%88%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%88-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87/\">انیمه</a>)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"ماکوتو فوروکاوا"}}]}}]}}[/json] یامادا آسائمون آیزن (Yamada Asaemon Eizen) اولین آسائمون از [link]{"text":"قبیله یامادا"}[/link] بود. پس از اینکه شوگان از محکومان به اعدام خواست تا در ازای بخشش جنایات خود یک اکسیر حیات را از [link]{"text":"جزیره‌ای خطرناک","title":"کوتاکو"}[/link] بازیابی کنند،  آیزن به عنوان یکی از ناظران یامادا آسائمون به این […]
یامادا آسائمون تنزا .  - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

یامادا آسائمون تنزا

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"تیم","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"گروه ونگارد\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۲"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۲"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"یوسوکه کوبایاشی"}}]}}]}}[/json] یامادا آسائمون تنزا (Yamada Asaemon Tenza) رتبه دهم آسائمون از [link]{"text":"قبیله یامادا"}[/link] بود. پس از آنکه شوگان از محکومان به اعدام خواست تا [link]{"text":"اکسیر حیات"}[/link] را در جزیره خطرناکی به نام [link]{"text":"شینسنکیو"}[/link] بیابند، تا در ازای آن جنایات گذشته‌ی آن‌ها بخشیده شود، تنزا به عنوان یکی از ناظران یامادا آسائمون […]
یامادا آسائمون فوچی .  - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

یامادا آسائمون فوچی

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"تیم","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%88%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af\">گروه ونگارد</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"تیم ایمن‌سازی مسیر فرار"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۲"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۲"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"آئوی ایچیکاوا"}}]}}]}}[/json] یامادا آسائمون فوچی (Yamada Asaemon Fuchi) رتبه‌ی نهم آسائمون در [link]{"text":"قبیله یامادا"}[/link] بود. پس از اینکه شوگان از محکومان به اعدام خواست تا اکسیر حیات را در جزیره‌ای خطرناک به نام شینسنکیو پیدا کنند تا جنایات‌شان بخشیده شود، فوچی به عنوان یکی از ناظران یامادا آسائمون […]