بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

شخصیت‌ها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
گابیمارو . - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

گابیمارو

(پدر زن)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%db%8c%d9%88%db%8c%db%8c/\">یویی</a> (زن)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"کلاس","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"نوکنین"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"جاودانه"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"شینوبی\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"ایواگاکوره\"}[/link] (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"تیم","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%88%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af\">گروه ونگارد</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"تیم بازیابی اکسیر\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چیکای کوبایاشی"}}]}}]}}[/json] گابیمارو (Gabimaru) یک شینوبی قاتل نخبه از [link]{"text":"ایواگاکوره"}[/link] است. او آخرین دارنده‌ی عنوان بدنام گابیماروی توخالی است. او همچنین شوهر یویی، هشتمین دختر رئیس ایواگاکوره است. او شخصیت اصلی مجموعه بهشت جهنم: جیگوکوراکو است. گابیمارو به عنوان بدنام‌ترین شینوبی ایواگاکوره شناخته می‌شد تا اینکه تصمیم گرفت نقش خود عنوان […]
یامادا آسائمون ساگیری . - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

یامادا آسائمون ساگیری

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"تیم","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%88%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af\">گروه ونگارد</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"تیم بازیابی اکسیر\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"یومیری هاناموری"}}]}}]}}[/json] یامادا آسائمون ساگیری (Yamada Asaemon Sagiri) رتبه دوازدهم از قبیله یامادا، و همچنین دختر رهبر سابق قبیله، یامادا آسائمون کیچیجی است. او شخصیت اصلی ثانویه بهشت جهنم است: جیگوکوراکو است. پس از اینکه شوگان از محکومان اعدام خواست تا در ازای عفو جنایات گذشته خود، اکسیر حیات را از جزیره‌ای که […]
ریئن . - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

ریئن

(شوهر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d9%85%db%8c/\">می</a> (آفریده)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"گویی فا\"}[/link] (آفریده)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d8%ac%d9%88-%d9%81%d8%a7/\">جو فا</a> (آفریده)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"مو دان\"}[/link] (آفریده)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"ران\"}[/link] (آفریده)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d8%aa%d8%a7%d8%a6%d9%88-%d9%81%d8%a7/\">تائو فا</a> (آفریده)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%da%98%d9%88-%d8%ac%db%8c%d9%86/\">ژو جین</a> (آفریده)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"کلاس","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d8%b3%d9%86%db%8c%d9%86/\">سنین</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"حاکم [link]{\"text\":\"کوتاکو\"}[/link]"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"رهبر <a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d9%84%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%86%d8%b3%d9%86/\">لرد تنسن</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"رتبه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d8%aa%d9%86%d8%b3%d9%86/\">تنسن</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d9%84%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%86%d8%b3%d9%86/\">لرد تنسن</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۵۳ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d9%86%d9%85-%d8%ac%db%8c%da%af%d9%88%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7/\">مانگا</a>)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"یوکو کایدا (فرم یین)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"جونیچی سووابه (فرم یانگ)"}}]}}]}}[/json] ریئن (Rien) یک سنین از دسته‌ی تنسن است که به عنوان حاکم واقعی [link]{"text":"کوتاکو"}[/link]، خالق تنسن‌ها و رهبر لرد تنسن ایفای نقش می‌کند. […]
یویی . - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

یویی

(پدر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"نوزده خواهر بی‌نام"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%da%af%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%88/\">گابیمارو</a> (همسر)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"خانه‌دار"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"ایواگاکوره\"}[/link] (ترک کرده)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مامیکو نوتو"}}]}}]}}[/json] یویی (Yui) دختر هشتم [link]{"text":"رئیس ایواگاکوره"}[/link] و همسر گابیمارو است. تاریخچه گذشته یویی به عنوان هشتمین دختر رئیس ایواگاکوره به دنیا آمد. او از آنجایی که یک دختر بود به روش شینوبی‌ها آموزش ندید و در عوض در روستای خونین شینوبی زندگی ناخوشایندی داشت. یویی که […]
می . - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

می

(خواهر/برادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%ac%d9%88-%d9%81%d8%a7\">جو فا</a> (خواهر/برادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"مو دان\"}[/link] (خواهر/برادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"ران\"}[/link] (خواهر/برادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%aa%d8%a7%d8%a6%d9%88-%d9%81%d8%a7\">تائو فا</a> (خواهر/برادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%da%98%d9%88-%d8%ac%db%8c%d9%86\">ژو جین</a> (خواهر/برادر)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"کلاس","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%b3%d9%86%db%8c%d9%86\">سنین</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"رتبه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%aa%d9%86%d8%b3%d9%86\">تنسن</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%88%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af\">گروه ونگارد</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d9%84%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%86%d8%b3%d9%86\">لرد تنسن</a> (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"تیم","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"تیم بازیابی اکسیر"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۱۶"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۷"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"کونومی کوهارا"}}]}}]}}[/json] می (Mei) یک تنسن است و قبلا به لرد تنسن وابسته بود اما پس از مخالفت با روش‌های ریئن برای باز کردن قفل جاودانگی، فرار کرد. او مدتی […]
یامادا آسائمون شوگن . - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

یامادا آسائمون شوگن

یامادا آسائمون شوگن (Yamada Asaemon Shugen) یک آنتاگونیست جزئی در مجموعه بهشت جهنم: جیگوکوراکو است. او یک آسائمون با رتبه دو از قبیله یامادا، و یک دستیار مربی سابق است. پس از اینکه شوگان از عدم موفقیت تیم اعزامی اول به [link]{"text":"کوتاکو"}[/link] در یافتن اکسیر حیات بی‌تاب شد، گروه دومی به رهبری شوگن را برای بدست آوردن این اکسیر فرستاد. پس […]
آزا چوبی . - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

آزا چوبی

آزا چوبی (Aza Chōbei) یک رهبر راهزن شناخته شده در ایواگاکوره معروف به پادشاه دزد است که مسئول جنایات متعددی بوده است. او به عنوان یک شخصیت محوری جانبی و آنتاگونیست جزئی در بهشت جهنم: جیگوکوراکو ایفای نقش می‌کند. قبل از دستگیری و دریافت حکم اعدام، چوبی توسط برادرش آزا توما که به قبیله‌ی یامادا نفوذ کرده بود […]
ژو جین . - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

ژو جین

(خواهر/برادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%aa%d8%a7%d8%a6%d9%88-%d9%81%d8%a7\">تائو فا</a> (خواهر/برادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d9%85%db%8c/\">می</a> (خواهر/برادر)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"کلاس","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%b3%d9%86%db%8c%d9%86\">سنین</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"حاکم کوتاکو"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d9%84%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%86%d8%b3%d9%86\">لرد تنسن</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۱۹"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۸"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جونیچی سووابه (فرم یانگ)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"یوکو کیادا (فرم یین)"}}]}}]}}[/json] ژو جین (Zhu Jin) یک سنین از کلاس تنسن بود که عضوی از لرد تنسن و فرمانروای مشترک کوتاکو بود که با نام مستعار تاداتا یوانجون شناخته می‌شد. تاریخچه ۱۰۰۰ سال پیش ژو جین و […]
تائو فا . - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

تائو فا

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مذکر/مونث (حفظ جنسیت مونث)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"+۱۰۰۰ (از لحاظ زمانی)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"مشخصه عنصری","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چوب"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d8%b1%db%8c%d8%a6%d9%86/\">ریئن</a> (خالق)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d9%87%d9%88%da%a9%d9%88/\">هوکو</a> (پدر خوانده)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"گوی فا\"}[/link] (خواهر/برادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%ac%d9%88-%d9%81%d8%a7\">جو فا</a> (خواهر/برادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"مو دان\"}[/link] (خواهر/برادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"ران\"}[/link] (خواهر/برادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d9%85%db%8c/\">می</a> (خواهر/برادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%da%98%d9%88-%d8%ac%db%8c%d9%86/\">ژو جین</a> (خواهر/برادر)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"کلاس","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%b3%d9%86%db%8c%d9%86\">سنین</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"حاکم مشترک کوتاکو"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%aa%d9%86%d8%b3%d9%86\">تنسن</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۱۶"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۶"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"یوکو کایدا (فرم یین)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"جونیچی سووابه (فرم یانگ)"}}]}}]}}[/json] تائو فا (Tao Fa) یکی از اعضای لرد تنسن و حاکم مشترک [link]{"text":"کوتاکو"}[/link] بود که با […]
یوزوریها . - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

یوزوریها

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"تیم","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%88%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af\">گروه ونگارد</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"تیم بازیابی اکسیر\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۲"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۲"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"ریه تاکاهاشی"}}]}}]}}[/json] یوزوریها (Yuzuriha) یک جنایتکار محکوم به اعدام و یک کونویچی است که با نام یوزوریها کیشو شناخته می‌شود. او یکی از شخصیت‌های مکمل اصلی بهشت جهنم: جیگوکوراکو است. یوزوریها قبل از محکوم شدن به اعدام، در ازای عفو شدن جنایات گذشته‌ی خود به یک تیم اعزامی پیوست […]
جو فا . - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

جو فا

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مذکر/مونث (حفظ جنسیت مذکر)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"+۱۰۰۰ (از لحاظ زمانی)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"مشخصه عنصری","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"آتش"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d8%b1%db%8c%d8%a6%d9%86/\">ریئن</a> (خالق)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d9%87%d9%88%da%a9%d9%88/\">هوکو</a> (پدر خوانده)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"گوی فا\"}[/link] (خواهر/برادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d9%85%db%8c/\">می</a> (خواهر/برادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"مو دان\"}[/link] (خواهر/برادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"ران\"}[/link] (خواهر/برادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d8%aa%d8%a7%d8%a6%d9%88-%d9%81%d8%a7/\">تائو فا</a> (خواهر/برادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%da%98%d9%88-%d8%ac%db%8c%d9%86/\">ژو جین</a> (خواهر/برادر)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"کلاس","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%b3%d9%86%db%8c%d9%86\">سنین</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"حاکم مشترک کوتاکو"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"رتبه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%aa%d9%86%d8%b3%d9%86\">تنسن</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"جوفوکو\"}[/link]"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d9%84%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%86%d8%b3%d9%86\">لرد تنسن</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۱۶"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۶"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جونیچی سووابه (فرم یانگ)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"یوکو کایدا (فرم یین)"}}]}}]}}[/json] جو فا (Ju Fa) یک سنین از کلاس تنسن بود. او یکی از […]
یامادا آسائمون جیکا . - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

یامادا آسائمون جیکا

یامادا آسائمون جیکا (Yamada Asaemon Jikka) رئیس فعلی [link]{"text":"قبیله یامادا"}[/link] و یک آسائمون رتبه ۳ سابق است. پس از اینکه شوگان از محکومان به اعدام خواست تا در ازای بخشیده شدن جنایات‌شان، یک اکسیر حیات را از [link]{"text":"جزیره‌ای خطرناک"}[/link] به دست آورند، جیکا به عنوان یکی از یامادا آسائمون‌های ناظر به این تیم اعزامی ملحق شد. […]
مو دان . - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

مو دان

(خواهر/برادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d8%aa%d8%a7%d8%a6%d9%88-%d9%81%d8%a7/\">تائو فا</a> (خواهر/برادر)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d9%85%db%8c/\">می</a> (خواهر/برادر)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"کلاس","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d8%b3%d9%86%db%8c%d9%86/\">سنین</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"حاکم بخشی از کوتاکو"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"رتبه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d8%aa%d9%86%d8%b3%d9%86/\">تنسن</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d9%84%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%86%d8%b3%d9%86/\">لرد تنسن</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۲۶"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۹"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جونییچ سووابه (فرم یانگ)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"یوکو کایدا (فرم یین)"}}]}}]}}[/json] مو دان (Mu Dan) یک آنتاگونیست اصلی در مجموعه بهشت ​​جهنم: جیگوکوراکو است. او یکی از اعضای لرد تنسن و فرمانروای بخشی از کوتاکو بود که با نام مستعار فوکو جوکون شناخته می‌شد. […]
شیون . - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

شیون

(قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"تیم","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"تیم ونگارد\"}[/link]"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"تیم ایمن‌سازی مسیر فرار"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۲"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۲"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چیکاهیرو کوبایاشی"}}]}}]}}[/json] شیون (Shion) که قبلا با نام آسائمون یادامادا شیون شناخته می‌شد، رتبه چهارم سابق آسائمون در قبیله یامادا است.  پس از اینکه شوگان از محکومان اعدام خواست تا اکسیر زندگی را از جزیره خطرناکی که گمان می‌رود شینسنکیو باشد، در ازای عفو جنایات گذشته خود به […]
جوفوکو . - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

جوفوکو

"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"امپراتور چین"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۵۳ (مانگا، اشاره شده)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۶۶ (مانگا)"}}]}}]}}[/json] جوفوکو (Jofuku) کاشف معروفی بود که قبلا در خدمت فرمانروای سلسله‌ی چین بود و برای جستجوی اکسیر حیات تلاش می‌کرد. او در طول سفرهای خود به [link]{"text":"جزیره‌ای","title":"کوتاکو"}[/link] رسید و در آنجا تصمیم گرفت تا وقت خود را صرف اصول تائوئیسم بکند و از این طریق به کشف […]
آزا توما . - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

آزا توما

(قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"تیم","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"گروه ونگارد\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۲"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۲"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"کنشو اونو"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"میو اوگورا (کودکی)"}}]}}]}}[/json] آزا توما (Aza Tōma) برادر کوچکتر و دست راست راهزن بدنام یعنی آزا چوبی است. او یکی از شخصیت‌های جانبی [link]{"text":"بهشت جهنم: جیگوکوراکو","title":"بهشت جهنم: جیگوکوراکو (مانگا)"}[/link] است. توما پس از دستگیری برادرش به قبیله یامادا نفوذ کرد تا دوباره با چوبی در زندان متحد شود و ماموریت […]
گویی فا . - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

گویی فا

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مذکر/مونث"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"+۱۰۰۰ (از لحاظ زمانی)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"مشخصه عنصری","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"فلز"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"کلاس","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d8%b3%d9%86%db%8c%d9%86/\">سنین</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"معلم آنلاین"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"حاکم بخشی از کوتاکو (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"رتبه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d8%aa%d9%86%d8%b3%d9%86/\">تنسن</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d9%84%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%86%d8%b3%d9%86/\">لرد تنسن</a> (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۲۶ (مانگا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جونیچی سووابه (فرم یانگ)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"یوکو کایدا (فرم یین)"}}]}}]}}[/json] گویی فا (Gui Fa) یک آنتاگونیست جانبی جزئی در مجموعه بهشت جهنم: جیگوکوراکو است. او یکی از اعضای لرد تنسن و فرمانروای بخشی از [link]{"text":"کوتاکو"}[/link] بود که با نام مستعار […]
تامیا گانتتسوسای . - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

تامیا گانتتسوسای

تامیا گانتتسوسای (Tamiya Gantetsusai) یک شخصیت جانبی در مجموعه بهشت جهنم: جیگوکوراکو است. او یک استاد شمشیرباز مشهور است که با عنوان اژدهای تیغه شناخته می‌شود. بعد از این که گانتتسوسای به دلیل قطع کردن اموال دامیو محکوم به اعدام شد، او برای پیوستن به یک تیم اعزامی استخدام شد تا در ازای یافتن اکسیر حیات برای […]
یامادا آسائمون آیزن . - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

یامادا آسائمون آیزن

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۲ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d9%86%d9%85-%d8%ac%db%8c%da%af%d9%88%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7/\">مانگا</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۲ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d9%86%d9%85-%d8%ac%db%8c%da%af%d9%88%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%88-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87/\">انیمه</a>)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"ماکوتو فوروکاوا"}}]}}]}}[/json] یامادا آسائمون آیزن (Yamada Asaemon Eizen) اولین آسائمون از [link]{"text":"قبیله یامادا"}[/link] بود. پس از اینکه شوگان از محکومان به اعدام خواست تا در ازای بخشش جنایات خود یک اکسیر حیات را از [link]{"text":"جزیره‌ای خطرناک","title":"کوتاکو"}[/link] بازیابی کنند،  آیزن به عنوان یکی از ناظران یامادا آسائمون به این […]
یامادا آسائمون تنزا . - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

یامادا آسائمون تنزا

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"تیم","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"گروه ونگارد\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۲"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۲"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"یوسوکه کوبایاشی"}}]}}]}}[/json] یامادا آسائمون تنزا (Yamada Asaemon Tenza) رتبه دهم آسائمون از [link]{"text":"قبیله یامادا"}[/link] بود. پس از آنکه شوگان از محکومان به اعدام خواست تا [link]{"text":"اکسیر حیات"}[/link] را در جزیره خطرناکی به نام [link]{"text":"شینسنکیو"}[/link] بیابند، تا در ازای آن جنایات گذشته‌ی آن‌ها بخشیده شود، تنزا به عنوان یکی از ناظران یامادا آسائمون […]
یامادا آسائمون فوچی . - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

یامادا آسائمون فوچی

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"تیم","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%88%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af\">گروه ونگارد</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"تیم ایمن‌سازی مسیر فرار"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۲"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۲"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"آئوی ایچیکاوا"}}]}}]}}[/json] یامادا آسائمون فوچی (Yamada Asaemon Fuchi) رتبه‌ی نهم آسائمون در [link]{"text":"قبیله یامادا"}[/link] بود. پس از اینکه شوگان از محکومان به اعدام خواست تا اکسیر حیات را در جزیره‌ای خطرناک به نام شینسنکیو پیدا کنند تا جنایات‌شان بخشیده شود، فوچی به عنوان یکی از ناظران یامادا آسائمون […]
هوکو . - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

هوکو

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مذکر"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"+۵۰۰ (از لحاظ زمانی)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"مشخصه عنصری","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"فلز"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d9%85%db%8c/\">می</a> (دختر خوانده)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۱۷"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۷"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چو"}}]}}]}}[/json] هوکو (Hōko) یک [link]{"text":"هوکو"}[/link] از [link]{"text":"کوتاکو"}[/link] بود. تاریخچه ۱۰۰۰ سال پیش، هوکو به همراه همسر و دخترش در [link]{"text":"کوتاکو"}[/link] و در روستای هوجو زندگی می‌کرد. در آن دوران خانواده او به همراه روستاییان شروع به گیاه‌زدگی کردند. مدتی پس از اتمام این فرآیند در همسر […]
نوروگای . - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

نوروگای

(قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"تیم","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%88%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af\">گروه ونگارد</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"تیم ایمن‌سازی مسیر فرار"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۲"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۲"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"ماکوتو کویچی"}}]}}]}}[/json] نوروگای (Nurugai) آخرین عضو باقی مانده از قبیله سانکا و یک جنایتکار محکوم به اعدام است. قبل از این که نوروگای اعدام شود، او برای پیوستن به یک تیم اعزامی استخدام شد تا با سایر محکومان به اعدام در یافتن اکسیر حیات برای شوگان رقابت […]