ویکی الدن رینگ

انواع آسیب (Damage Types)

اشتراک‌گذاری

انواع آسیب (Damage Type) در الدن رینگ یک مکانیک مهم مربوط به نبرد است. آسیب‌ها به گروه اصلی تقسیم می‌شوند: فیزیکی و عنصری. نوع آسیب متاثر از عوامل بسیاری از جمله تجهیزات، اسکیل‌ها و تقویت‌کننده‌های موقتی است. بازیکنان و دشمنان همچنین می‌توانند افکت‌های وضعیت را به حریف خود وارد کنند.

موارد زیر می‌تواند در میزان آسیب‌ها می‌تواند تاثیرگذار باشد:

  • ضعف/مقاومت/مصونیت هدف در برابر یک نوع آسیب
  • نوع حمله (ضعیف/قوی/ضربه سهمگین/اسکیل سلاح)
  • ضربه به نقاط ضعف

آسیب فیزیکی در الدن رینگ

نوع
موثر در برابر
بی‌اثر در برابر
آسیب استاندارد (Standard)
-
-
آسیب استرایک (Strike)
دشمنان زرهی / موجودات سنگی / شکننده
موجودات فلس‌دار
آسیب اسلش (Slash)
دشمنان غیر زرهی/ زرهی سبک، موجودات گوشتی
دشمان زرهی سنگین، موجودات سنگی
آسیب پیرس (Pierce)
دشمنان زرهی سبک / زرهی متوسط، موجودات شکننده
دشمنان زرهی سنگین

آسیب‌های عنصری در الدن رینگ

نوع 
موثر در برابر 
بی‌اثر در برابر 
آیتم‌های محافظ 
آسیب جادو
دشمنان زرهی
دشمنان متمایل به جادو
Spellproof Dried Liver
آسیب آتش
دشمنان بی زره، موجودات گوشتی، آندد (Undead)
دشمنان زرهی سنگین، موجودات اژدهایی، متمایل به آتش
Fireproof Dried Liver
آسیب برق
دشمنان زرهی سنگین، موجودات اژدهایی، ماری
-
Lightningproof Dried Liver
آسیب مقدس
آندد
-
Holyproof Dried Liver

سایر آسیب‌ها

نوع
موثر در برابر
بی‌اثر در برابر
آسیب سهمگین (Critical)
تمام دشمنانی که امکان انجام این حمله به آن‌ها وجود دارد
دشمنانی که امکان خنجر زدن از پشت برای آن‌ها وجود ندارد / نمی‌توانند وارد یک حالت آسیب‌پذیر شوند
صفحات دیگر