ویکی Control

متل رو به اقیانوس (Oceanview Motel)

اشتراک‌گذاری

متل رو به اقیانوس

Oceanview Motel

متل رو به اقیانوس (Oceanview Motel) Control

نوع

مکان حامل قدرت

موقعیت

ناشناخته

تاریخ کشف

۲۳ سپتامبر ۱۹۹۲

متل رو به اقیانوس (Oceanview Motel)یک مکان حامل قدرت است که به بعدهای مختلفی متصل است.

این متل از طریق رخداد یک AWE در سال ۱۹۹۲ و در بوت، مونتانا کشف شد. این متل دارای اتاق‌های بسیاری است که به مکان‌هایی ناشناخته منتهی می‌شود، اما بازدیدکنندگان تنها قادر به بازگشت به نواحی دیگر Oldest House هستند. این متل بر اساس منطق رویا عمل می‌کند و رفتاری متفاوت با واقعیت دارد.

Oceanview Motel تنها با استفاده از طناب سوویچ چراغ قابل دسترس است.