بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

فرقه جونو

اشتراک‌گذاری

اسباب اراده اول

Instruments of the First Will

فرقه جونو - Assassin’s Creed

بنیان‌گذار

موقعیت

سراسر جهان

مذهب

پرستش جونو

تاریخ فروپاشی

آگوست ۲۰۱۸

اسباب اراده اول (Instruments of the First Will) که همچنین با نام فرقه جونو شناخته می‌شود، یک سازمان مذهبی چندخدایی مرموز است که تمدن اول را به عنوان خدایان خود ستایش می‌کنند. آن‌ها یک انجمن مخفی هستند که اعضا و منابع خود را از درون فرقه تمپلار و انجمن برادری اساسین جذب می‌کنند، و هدف اصلی‌شان بازیابی خدایان ایسو به خصوص جونو است و این که حکمرانی آن‌ها بر دنیا را فراهم کنند. این فرقه دشمن مشترک اساسین‌ها و تمپلارها است. بالا-رده‌ترین عضو این فرقه یک سیج (Sage) است که یک تناسخ از معشوقه جونو یعنی آیتا است.

صفحات دیگر