بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

پوسانیاس اسپارت

اشتراک‌گذاری

پوسانیاس (Pausanias) یکی از دو پادشاه اسپارت بود که در زمان جنگ پلوپونز در کنار آرخیداموس اسپارت فرمانروایی می‌کرد. او همچنین یکی از حکیمان فرقه‌ی کاسموس بود که براتی ناشناس بودن با نام شیر قرمز-چشم فعالیت می‌کرد.

به دنبال آشکار شدن هویت پوسانیاس به عنوان عضوی از فرقه، او توسط افور عزل و از شهر تبعید شد. مدت کوتاهی بعد از آن او توسط کاساندرا به قتل رسید.

دانستنی‌ها

  • به طور سنتی اسپارت به طور همزمان توسط دو پادشاه از دو خانواده حکمرانی می‌شد. یکی از آن‌ها از یوریپونتدها (Eurypontid) و دیگری از اگیادها (Agiad) است که بنا بر سنت هر دو از هراکلس هستند. پوسانیاس همانند میرین، کاساندرا و الکسیوس فرزندی از دودمان اگیاد بود و پدربزرگ او برادرزاده‌ی شاه لئونیداس بود.
  • از لحاظ تاریخی پوسانیاس در سال ۴۲۴ پ.م نمرد بلکه در حوالی این زمان او با بازگشت پدرش از تبعید از مقام سلطنت خارج شد. پوسانیاس با مرگ پدرش دوباره از سال ۴۰۸ پ.م سلطنت را به دست گرفت و تا زمان تبعید یعنی سال ۳۹۵ پ.م حکومت کرد.

حضور در

صفحات دیگر