Assassin’s Creed

وایکینگ‌ها

اشتراک‌گذاری

وایکینگ‌ها (Vikings) به طور عمده مردم نورس از اسکاندیناوی بودند که از اواخر قرن هشتم تا اوایل قرن یازدهم با کشورهای همسایه خود مبادله داشتند و یا به آن‌ها حمله می‌کردند.

تاریخچه

در سال ۷۹۳ و در هنگام حمله لیندیسفرن، یک مهاجم وایکینگ در برابر یک جنگجوی ساکسون جنگید و پیروز شد، و سپس به وی فرصت پیوستن به قبیله خود را داد. با این حال جنگجوی ساکسون که بسیار اندوهگین بود، فریاد زد که خدا قوم او را رها کرده و چیزی جز هرج و مرج باقی نمانده است. مهاجم وایکینگ که نسبت به این جنگجو احساس ترحم می‌کرد، بدون تردید اقدام به کشتن او کرد.

تقریبا یک قرن بعد در سال ۸۷۳، وایکینگ‌ها برای گشایش به بریتانیای بزرگ بازگشتند. یکی از این وایکینگ‌ها ایوور بود که بعدا با هیدن وان‌ها متحد شد. آن‌ها در طول ماموریت خود با مخالفت پادشاه آلفرد وسکس روبرو شدند.

یک قرن بعد در حوالی سال ۹۸۴، یک شاعر و اساسین وایکینگ به نام توروالد هالتاسون در نبرد فیریسولیر علیه استیربیورن نیرومند جنگید.

نمایش‌ها