بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

فاضل فهیم الکمسا

اشتراک‌گذاری

فاضل فهیم الکمسا

Fazil Fahim al-Kemsa

فاضل فهیم الکمسا - Assassin’s Creed

مرگ

حدود ۸۶۵

نژاد

انسان

وابسته به

فاضل فهیم الکمسا (Fazil Fahim al-Kemsa) معروف به الرابیسو (معنی: کمین‌کننده) اولین عالم بیت الحکمه در پایتخت خلافت عباسی در بغداد بود. او به طور مخفیانه نیز عضوی از فرقه پیشینیان بود.

نمایش‌ها

صفحات دیگر