بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سه‌گانه کپیتولین

اشتراک‌گذاری
سه‌گانه کپیتولین
از چپ به راست: جونو، منروا، و ژوپیتر

سه‌گانه کپیتولین (Capitoline Triad) جمعی از سه عالم ایسو شامل جونو، ژوپیتر، و مینروا بود. آن‌ها خودشان را به تحقیق در مورد یک رویداد ویرانگر اختصاص داده بودند تا از وقوع آن جلوگیری کنند، چرا که قادر به تخریب تمدن آن‌ها بود.

صفحات دیگر