ویکی Assassin’s Creed

سه‌گانه کپیتولین

اشتراک‌گذاری
سه‌گانه کپیتولین
از چپ به راست: جونو، منروا، و ژوپیتر

سه‌گانه کپیتولین (Capitoline Triad) جمعی از سه عالم ایسو شامل جونو، ژوپیتر، و مینروا بود. آن‌ها خودشان را به تحقیق در مورد یک رویداد ویرانگر اختصاص داده بودند تا از وقوع آن جلوگیری کنند، چرا که قادر به تخریب تمدن آن‌ها بود.