بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ابوجعفر محمد بن موسی

اشتراک‌گذاری

ابوجعفر، محمد بن موسی

Abu Jafar Muhammad Ibn Musa

ابوجعفر محمد بن موسی - Assassin’s Creed

تولد

پیش از ۸۰۳

مرگ

ژانویه ۸۷۳

نژاد

انسان

وابسته به

بیت الحکمه

ابوجعفر محمد بن موسی بن شاکر مخترع ایرانی و از برادران بنوموسی بود که در قرن نهم و در دوران طلایی اسلامی در بغداد می‌زیست. او به همراه برادرانش احمد و الحسن از اعضای پنهان شدگان بود و با اختراعات و دانش خود این انجمن برادری را یاری می‌کرد.

نمایش‌ها

صفحات دیگر