مرین (Merrin)

مرین

Merrin

مرین (Merrin) جنگ ستارگان

خاستگاه

داثومیر

نژاد

زابراک (داثومیر)

جنسیت

مونث

وابسته به

  • نایت‌سیسترها
  • خدمه مانتیس

مرین (Merrin) یک نایت‌سیستر بود که در دوران امپراتوری روی سیاره خاستگاه خود یعنی داثومیر زندگی می‌کرد. او یکی از بازماندگان قتل عام نایت‌سیسترها به دست ژنرال گریوس در زمان جنگ‌های کلون بود.

مرین در مقطعی با تارون مالیکوس، یک استاد جدای روبرو شد، کسی که به دنبال اجرای دستور ۶۶ به داثومیر سقوط کرده بود. مالیکوس که مغلوب جنبه‌ی تاریک نیرو شده بود با دستکاری مرین قصد داشت جادوی نایت‌سیسترها را فرا بگیرد. زمانی که یک جدای دیگر یعنی کال کستیس برای یافتن معبد کوجت به داثومیر آمد، مرین در ابتدا در مقابل او قرار گرفت اما بعدا متوجه شد که توسط مالیکوس فریب خورده است. به این ترتیب او با کستیس همکاری کرد تا مالیکوس را شکست دهد. پس از آن مرین به گروه کستیس پیوست.

نمایش‌ها