بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

اینو اینو نو می، مدل: اوکوچی نو ماکامی

اشتراک‌گذاری

اینو اینو نو می، مدل: اوکوچی نو ماکامی

Inu Inu no Mi, Model: Okuchi no Makami

اینو اینو نو می، مدل: اوکوچی نو ماکامی - وان پیس

معنی

سگ
خدای خالص/حقیقی

کاربر

اولین نمایش

چپتر ۹۶۶ (مانگا)
قسمت ۱۰۰۹ (انیمه)

اینو اینو نو می، مدل: اوکوچی نو ماکامی (Inu Inu no Mi, Model: Okuchi no Makami) یک میوه شیطانی از نوع زوئن افسانه‌ای است که به کاربر اجازه می‌دهد به طور ترکیبی یا کامل تبدیل به یک خدای گرگ باستانی شود. این میوه به طور تصادفی توسط یاماتو مصرف شد.

همان طور که کایدو اشاره کرده است، گرگ مذکور «خدای نگهبان وانو» است و همین موضوع آن را ارزشمند کرده است. قدرت‌های این میوه اولین بار در هنگام رویارویی یاماتو با ارتش زرهی دیده شد که به طور مختصر دندان‌های نیش یاماتو برق زد، و بعدا این فرم به شکل مناسب‌تر در هنگام نبرد او با کایدو نمایش داده شد.

صفحات دیگر