ویکی وان پیس

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

اسمایل

اشتراک‌گذاری

اسمایل

SMILE

اسمایل - وان پیس

نوع

زوئن مصنوعی

کاربر

گیفترها (اهداکنندگان)
کاربران دیگر

اولین نمایش

چپتر ۶۸۹ (مانگا)
قسمت ۶۱۵ (انیمه)

اسمایل‌ها (SMILEs) میوه‌های شیطانی مصنوعی زوئن هستند که از ماده SAD ساخته شده‌اند. آن‌ها قبلا توسط دن‌کیشوت دوفلامینگو و سزار دلقک تولید می‌شد و در انحصار و مورد مصرف اعضای دزدان دریایی جانوران بود.

اسمایل‌ها مثل میوه‌های شیطانی استانداد نام خاصی ندارند و در عوض با عنوان «اسمایل (گونه حیوانی)» به آن‌ها اشاره می‌شود.

صفحات دیگر