بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

هوکاگه (Hokage)

اشتراک‌گذاری

هوکاگه (Hokage) عنوان هر کاگه در کونوهاگاکوره است که به رهبر دهکده داده می‌شود. هوکاگه عموما قوی‌ترین شینوبی در دهکده است و تاکنون هفت هوکاگه در تاریخ این دهکده وجود داشته‌اند.

نگاه کلی

مقام هوکاگه مدتی کوتاه بعد از ایجاد کونوها توسط هاشیراما سنجو، یکی از موسسان دهکده به وجود آمد. او ابتدا مادارا اوچیها، دیگر موسس دهکده را برای مقام هوکاگه برگزید اما اهالی دهکده در عوض هاشیراما را به عنوان اولین هوکاگه انتخاب کردند. مادارا نسبت به این انتخاب بیمناک بود چرا که فکر می‌کرد این مقام نفوذ و قدرت قبیله سنجو را گسترش می‌دهد اما هاشیراما چنین چیزی را تکذیب می‌کرد. با وجود این انتخاب تمام هوکاگه‌ها به هاشیراما برمی‌گشت: دومین هوکاگه برادر او بود، سومی شاگرد او، چهارمی شاگرد هوکاگه سوم، پنجمی نوه‌ی هاشیراما، ششمی یکی از شاگردان هوکاگه پنجم و آخرین هوکاگه نیز پسر هوکاگه چهارم بود.

فهرست هوکاگه‌ها

۱. هاشیراما سنجو
۲. توبیراما سنجو
۳. هیروزن ساروتوبی
۴. میناتو نامیکازه
۵. سوناده
۶. کاکاشی هاتاکه
. دانزو شیمورا (کاندید برای ششمین هوکاگه)
۷. ناروتو اوزوماکی

صفحات دیگر