بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

فرقه‌ها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
خدایان ارشد .  - مورتال کمبت

خدایان ارشد

"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/mortal-kombat/%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%88%d9%86-cetrion/\">ستریون</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جانبداری","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"بی‌طرف"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"هدف","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"حفظ توازن قلمروها"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"جلوگیری از بازگشت <a href=\"https://flopsy.ir/wiki/mortal-kombat/%d9%87%d8%b3%d8%aa%db%8c-%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87-one-being/\">هستی یگانه</a>"}}]}}]}}[/json] خدایان ارشد (Elder Gods) خدایانی در مجموعه مورتال کمبت هستند. درباره خدایان ارشد خدایان ارشد خدایان حاکم و خالق عالم هستند. تنها موجودیت‌هایی مثل هستی یگانه یا تایتان‌ها قادر هستند آن‌ها ار تحت شعاع قرار دهند. در حالی که قدرت تایتان‌ها به قوانین حاکم بر واقعیت مثل […]
لین کوئی .  - مورتال کمبت

لین کوئی

"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/mortal-kombat/%d8%b4%d9%88%d8%ac%db%8c%d9%86%da%a9%d9%88/\">شوجینکو</a> (به طور مختصر)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وفادار به جناح","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"خوب (خط زمانی اصلی و جایگزین)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"بد (خط زمانی سوم)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"متحدان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/mortal-kombat/%d8%b1%db%8c%d8%af%d9%86-raiden/\">ریدن</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/mortal-kombat/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87/\">نیروهای ویژه</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/mortal-kombat/%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d9%84%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b3-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af/\">انجمن لوتوس سفید</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/mortal-kombat/%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%db%8c%d9%88/\">شیرای ریو</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"دشمنان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/mortal-kombat/%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87/\">انجمن برادری سایه</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/mortal-kombat/%d8%b4%db%8c%d9%86%d8%a7%da%a9-shinnok/\">شیناک</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"تکونین"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/mortal-kombat/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a8%d9%88%d8%b1%da%af-triborg/\">ترایبورگ</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/mortal-kombat/%d8%a7%da%98%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87-black-dragon/\">اژدهای سیاه</a>"}}]}}]}}[/json] لین کوئی (Lin Kuei - به معنای: ارواح جنگل) یک فرقه در مجموعه بازی مورتال کمبت است. این قبیله شامل قاتلان شناخته شده‌ای چون ساب-زیروی […]
شیرای ریو .  - مورتال کمبت

شیرای ریو

شیرای ریو (Shirai Ryu) قبیله‌ای از نینجاهای ژاپنی در دنیای مورتال کمبت است. آن‌ها به خاطر آوردن هنرهای رزمی مخفی از چین به ژاپن شناخته می‌شوند. تاریخچه شیرای ریو شیرای ریو برای سال‌ها رقیب سرسخت لین کوئی بوده است. با این حال اعضای قبیله‌ی شیرای ریو با اقدامات و نیرنگ‌های کوان چی ساحره نابود شد. […]
اژدهای سیاه .  - مورتال کمبت

اژدهای سیاه

اژدهای سیاه (Black Dragon) یک فرقه در دنیای مورتال کمبت است. آن‌ها دسته‌ای مزدور هستند. درباره اژدهای سیاه بر اساس افسانه‌ها، اژدهای سیاه بخشی جدا شده از سازمانی دیگر به نام اژدهای قرمز است که توسط موریهی اویشیبا در نیمه‌ی اول قرن بیستم شکل گرفته است. دلیل بنیان اژدهای سیاه وجود نارضایتی عمیقی و ریشه‌داری […]
انجمن برادری سایه .  - مورتال کمبت

انجمن برادری سایه

انجمن برادری سایه (The Brotherhood of Shadow) فرقه‌ای در مجموعه بازی مورتال کمبت است. درباره انجمن برادری سایه انجمن برادری سایه یک فرقه متعصب و کفر‌آمیز با محوریت کوان چی، یک شیطان جادوگر است که به پرستش خدای ارشد و سقوط کرده یعنی شیناک می‌پردازد. اعضای بی‌شمار آن همیشه در حال برنامه‌ریزی به منظور رهایی […]
انجمن لوتوس سفید .  - مورتال کمبت

انجمن لوتوس سفید

انجمن لوتوس سفید (White Lotus Society) سازمانی در دنیای مورتال کمبت است. شرح انجمن لوتوس سفید به دنبال مرگ کونگ لائو بزرگ به دست گورو، به طور مشترک توسط ریدن محافظ فناناپذیر ارث‌رلم، و فرقه شائولین نور (Order of Light) تاسیس شد. زمانی که شنگ سونگ جادوگر با گرفتن نیروی تازه از اوت‌ورلد بالاخره موفق […]
نیروهای ویژه .  - مورتال کمبت

نیروهای ویژه

نیروهای ویژه (Special Forces) در ابتدا در ایالات متحده و تحت عنوان نیروهای ویژه ایالات متحده با هدف بازدارندگی از فعالیت‌های باندهای جنایی بین‌المللی از جمله گروه‌های اژدهای سیاه و اژدهای سرخ شکل گرفت. با گذشت زمان نام این سازمان به نیروهای ویژه ارث‌رلم تغییر پیدا کرد و همچنان یک سازمان ضد-جنایی باقی ماند و […]
اژدهای سرخ .  - مورتال کمبت

اژدهای سرخ

اژدهای سرخ (Red Dragon) یک سندیکای جنایی در مجموعه مورتال کمبت است که در ارث‌رلم ساکن است. تاریخچه قبیله اژدهای سرخ برای قرن‌ها در خفا بوده است و اولین بار توسط یک نیمه خدا به نام دیگان، بعد از بیدار شدنش توسط کارو، اژدهای نگهبان خلق شد. این قبیله خیلی زود با فرمانروایی جنگجویی به […]
اومگادی .  - مورتال کمبت

اومگادی

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جناح","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"خوب"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"هدف","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"محافظت از خاندان سلطنتی <a href=\"https://flopsy.ir/wiki/mortal-kombat/%d8%a7%d9%88%d8%aa%e2%80%8c%d9%88%d8%b1%d9%84%d8%af-outworld/\">اوت‌ورلد</a>"}}]}}]}}[/json] اومگادی (Umgadi) کاهنان جنگجویی هستند که از خانواده سلطنتی در اوت‌ورلد محافظت می‌کنند. درباره امگادی اومگادی یک راسته از کشیش‌های جنگجو هستند که از میان دختران ارشد اوت‌ورلد به منظور حفظ امنیت خانواده سلطنتی اوت‌ورلد انتخاب شده‌اند. آن‌ها آموزش می‌بینند و بدون شناخت خانواده‌شان بزرگ می‌شوند. همچنین آن‌ها به الهه‌ی […]