ویکی مورتال کمبت

اژدهای سرخ

اشتراک‌گذاری

اژدهای سرخ

Red Dragon

اژدهای سرخ - مورتال کمبت

خاستگاه

بنیان‌گذار

دیگان

اعضا

دیگان
ماوادو
سو هائو

وضعیت خصومت

نامساعد

اهداف

بالا بردن دیگان به مقام خدایی
تسخیر ارث‌رلم
کشتن تاون

اژدهای سرخ (Red Dragon) یک سندیکای جنایی در مجموعه مورتال کمبت است که در ارث‌رلم ساکن است.

تاریخچه

قبیله اژدهای سرخ برای قرن‌ها در خفا بوده است و اولین بار توسط یک نیمه خدا به نام دیگان، بعد از بیدار شدنش توسط کارو، اژدهای نگهبان خلق شد. این قبیله خیلی زود با فرمانروایی جنگجویی به نام ماوادو، گروهی از انسان‌ها را به عنوان پیروان خود تشکیل داد. اعضای این قبیله گروهی از جنگجویان بسیار ماهر و با نظم بودند. با این حال برخی از اعضای این قبیله به خاطر محدودیت‌های موجود از اژدهای سرخ ناراضی بودند، و به همین ترتیب آن‌ها این قبیله را ترک کردند و گروه خود را تحت عنوان اژدهای سیاه تاسیس کردند. اژدهای سرخ نیز از آن پس به دشمن اژدهای سیاه تبدیل شد و قصد نابودی آن را داشت.

دیگان، استاد اعظم اژدهای سرخ گروهی در مقطعی گروهی از ماموران را برای کشتن برادر خود یعنی تاون فرستاد. همچنین این قبیله مسئول آزمایش‌های ژنتیکی برای ترکیب DNA اژدهای اسیر شده (کارو) با انسان بوده است و در این فرایند از ژنتیک رپتایل نیز کمک گرفته شده است.

در نهایت با موفقیت تاون در یافتن محل استقرار اژدهای سیاه بسیاری از افراد بالا رده این قبیله نابود شدند و کارو زیر آزاد شد. سایر اعضای باقی مانده نیز در نبرد آرماگدون از بین رفتند.