ویکی دنیای سینمایی مارول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

محافظان زمان

اشتراک‌گذاری

محافظان زمان

Time-Keepers

محافظان زمان - دنیای سینمایی مارول

نمایش‌ها

صداگذاری

جاناتان میجرز

محافظان زمان (Time-Keepers) سه اندروید بودند که توسط آن که باقی می‌ماند خلق شدند و برنامه‌ریزی شده بودند تا به عنوان خالقان سازمان ناسازگاری زمانی ایفای نقش کنند. بر اساس تبلیغات این سازمان، آن‌ها در برابر انشعاب‌های زمانی ایجاد شده در جنگ چندجهانی مقابله کرده‌اند و حالا این سازمان وظیفه داشت تا خطوط زمانی مغایر و متغیرها را حذف کند.

تاریخچه

جنگ چندجهانی

بر اساس برنامه‌های تبلیغاتی سازمان ناسازگاری زمانی، محافظان زمان به دلیل وقوع جنگ چندجهانی شکل گرفتند، رویدادی که طی آن خطوط زمانی مختلف برای برتری با یکدیگر جنگیدند. محافظان با تنظیم مجدد چندجهانی در قالب یک خط زمانی، صلح را به چندجهانی آوردند.

آن‌ها به محافظت و حفظ این خط زمانی پرداختند و همچنین برای این هدف نهادی به نام سازمان ناسازگاری زمانی را ایجاد کردند تا صلح را در تمام جهان‌ها حفظ کنند و همه خطوط زمانی را در مسیر «خط زمانی مقدس» قرار دهند.

صفحات دیگر