بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ویکی ارباب حلقه‌ها

اشتراک‌گذاری
گالادریل . - ارباب حلقه‌ها

گالادریل

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"حکومت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"۱۹۸۱ - ۳۰۲۱ [link]{\"text\":\"ع.س.\"}[/link] (۱۰۴۰ سال)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"مرگ","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"والینور، ۲۹ سپتامبر ۳۰۲۱"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"قلمروها","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"تیریون، دوریاث، لیندون، ارگیون، لوثلورین"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"همسر","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"کلبورن\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سلاح","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"ننیا\"}[/link] (حلقه)، جادوی الف"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"نژاد","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"الف\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"فرهنگ","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"نولدور (خاندان فینرفین)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"فالماری (خاندان اولوی)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بازیگر","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"کیت بلانچت (فیلم‌های ارباب حلقه‌ها)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"مورفید کلارک (حلقه‌های قدرت)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"انت کروسبی (فیلم ۱۹۷۸)"}}]}}]}}[/json] گالادریل (Galadriel) «بانوی» جنگل لوثلورین بود که با همسرش [link]{"text":"کلبورن"}[/link] بر آن حکومت می‌کرد. او یکی از بزرگ‌ترین الف‌های [link]{"text":"سرزمین میانه"}[/link] است که از نظر زیبایی، دانش […]

الروند . - ارباب حلقه‌ها

الروند

"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"نماینده و منادی <a href=\"../%da%af%db%8c%d9%84-%da%af%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af\">گیل-گالاد</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"تاریخ تولد","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"۵۳۲ [link]{\"text\":\"ع.ا.\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"حکومت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"۱۶۹۷ ع.ا. - ۳۰۲۱ ع.س."}}]}},{"type":"data","data":{"label":"مرگ","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"امان در ۲۹ سپتامبر ۳۰۲۱"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"قلمروها","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"لیندون، ریوندل"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"همسر","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"کلبریان"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"والدین","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"ارندیل، پدر"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"الوینگ، مادر"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"ماگلور، همانند پدر"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"خواهر و برادر","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"الروس"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"نژاد","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"نیمه-الف (انتخاب جاویدان بودن)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بازیگر","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"هوگو ویوینگ (فیلم‌های ارباب حلقه‌ها)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"رابرت آرامایو (حلقه‌های قدرت)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"هوگو ویوینگ (بازی‌های ویدیویی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"سیریل ریچارد (فیلم هابیت ۱۹۷۷)"}}]}}]}}[/json] الروند (Elrond) یک نیمه-الف، ارباب [link]{"text":"ریوندل"}[/link] و یک حاکم قدرتمند بود که از [link]{"text":"عصر اول"}[/link] تا [link]{"text":"چهارم"}[/link] […]

ایسیلدور . - ارباب حلقه‌ها

ایسیلدور

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"حکومت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"۳۳۲۰ ع.د. - ۲ [link]{\"text\":\"ع.س.\",\"title\":\"عصر سوم\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"مرگ","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"۲ ع.س. (۲۳۴ سال)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"همسر","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"همسری بی‌نام"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"فرزندان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"الندور، آراتان، سیریون، والاندیل"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"خواهر و برادر","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"آناریون"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"نژاد","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"انسان"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بازیگر","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"هری سینکلر (فیلم‌های ارباب حلقه‌ها)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"مکسیم بادری (حلقه‌های قدرت)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"هری سینکلر (بازی ویدیویی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"نولان نورث (بازی ویدیویی)"}}]}}]}}[/json] ایسیلدور (Isildur) پسر بزرگ الندیل و برادر آناریون بود. او و آناریون در جنوب اقدام به تاسیس گاندور کردند و به طور مشترک بر آن حکومت کردند، […]

سائورون . - ارباب حلقه‌ها

سائورون

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"قلمروها","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"آنگبند (عصر اول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"موردور و دول گولدور (عصر دوم و سوم)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سلاح","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"قدرت‌های مایار"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"حلقه یگانه"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"جادوگری تاریک"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"شمشیر"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"گرز"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"نژاد","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"اینور (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/lotr/%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%a7%d8%b1\">مایار</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/lotr/%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%a7%d8%b1/\">مایا</a>ی <a href=\"https://flopsy.ir/wiki/lotr/%d9%85%d9%88%d8%b1%da%af%d9%88%d8%aa\">مورگوت</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بازیگر","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"سالا بیکر (سه‌گانه ارباب حلقه‌ها)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"بندیکت کامبربچ (سه‌گانه هابیت)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چارلی ویکرز (حلقه‌های قدرت)"}}]}}]}}[/json] سائورون (Sauron) که با لقب ارباب حلقه‌ها نیز شناخته می‌شود، بزرگترین برانداز مایا، خالق حلقه یگانه، شاگرد مشهور آئوله و مورد اعتمادترین خادم مورگوت در [link]{"text":"عصر اول"}[/link] بود. […]

والار . - ارباب حلقه‌ها

والار

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"زبان‌ها","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"عمدتا والارین و کوئنیا"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"طول عمر","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جاویدان"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"ویژگی","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جاودانگی"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"حاکمان جهان"}}]}}]}}[/json] والار (Valar، مفرد: والا) قدرت‌های [link]{"text":"آردا"}[/link] بودند که تحت رهبری ارو ایلوواتار بر جهان حکومت می‌کردند. آن‌ها در قاره غربی [link]{"text":"امان"}[/link] ساکن بودند. تاریخچه واردا در حال خلق اجسام آسمانی - اثر کیپ راسموسن والاها چهارده آینو بودند که پس از شکل‌گیری از اندیشه ارو وارد [link]{"text":"آردا"}[/link] شدند تا به جهان […]

آینور . - ارباب حلقه‌ها

آینور

، بعدا تنها [link]{\"text\":\"والینور\"}[/link] و [link]{\"text\":\"امان\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"زبان‌ها","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"والارین، وسترون، و هر زبان الفی"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"طول عمر","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جاویدان"}}]}}]}}[/json] آینور (Ainur) که همچنین با نام مقدسین (Holy Ones) شناخته می‌شوند، موجوداتی بودند که شامل والار و [link]{"text":"مایار"}[/link] می‌شدند. آن‌ها اولین و قدرتمندترین موجودات بودند که مدت‌ها قبل از آغاز جهان توسط ارو ایلوواتار ایجاد شدند. آن‌ها ارواح اولیه‌ای بودند که همراه با ایلوواتار وجود داشتند […]

مایار . - ارباب حلقه‌ها

مایار

مایار (Maiar، مفرد: مایا) ارواح اولیه‌ای بودند که برای کمک به والار در شکل دادن جهان ایجاد شدند. تعداد آن‌ها زیاد بود، هرچند نام تعدادی از آن‌ها شناخته شده است. سردسته آن‌ها ائونوه پرچمدار و منادی [link]{"text":"مانوه"}[/link]، و ایلمار خدمتگزار واردا بودند. پنج تن از این ارواح در عصر سوم در قالب [link]{"text":"جادوگران","title":"محفل جادوگران"}[/link] تجسم یافتند. […]

بالروگ‌ها . - ارباب حلقه‌ها

بالروگ‌ها

"}}]}}]}}[/json] بالروگ‌ها (Balrogs) یا والارائوکار (Valaraukar، مفرد: والارائوکو) گروهی سه تا هفت نفره از مایار بودند که توسط ملکور اغوا و فاسد شدند و به خدمت او درآمدند. تاریخچه خاستگاه در اصل بالروگ‌ها گروهی سه تا هفت نفره از مایار بودند که با قدرت و شکوه ملکور متقاعد شدند که به آرمان او بپیوندند. اولین اقامتگاه […]

نفس سیاه

نفس سیاه که با نام سایه سیاه نیز شناخته می‌شود، یک بیماری جدی و اغلب کشنده است که در نتیجه تماس با نازگول ایجاد می‌شود. نفس سیاه بیش از این که یک نفس باشد بیشتر به مانند یک هاله تولید شده بود که برای ناتوانی دشمنان استفاده می‌شد. از آن به طور گسترده‌ای در نبرد […]

تیغه‌های بارو . - ارباب حلقه‌ها

تیغه‌های بارو

<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/lotr/%d9%be%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d9%88%da%a9/\">پرگرین توک</a>،\r"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/lotr/%d9%85%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%88%da%a9-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%da%a9/\">مریادوک برندی‌باک</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"ساخته شده از","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"فلزی عجیب با سنگ‌های آتشین"}}]}}]}}[/json] تیغه‌های بارو (Barrow-blades) که همچنین با نام خنجرهای غربی شناخته می‌شود، خنجرهایی از ناحیه بارو-داونز هستند که توسط تام بامبادیل به چهار هابیت از یاران حلقه داد. تیغه‌های بارو دارای تیغه‌های بلند و برگ‌شکل هستند که با شکل‌های مار به رنگ قرمز و طلایی […]

چاقوی مورگول . - ارباب حلقه‌ها

چاقوی مورگول

چاقوی مورگول تیغه کوتاهی بود که توسط پادشاه جادوگر آنگمار در عصر سوم استفاده می‌شد و برای خنجر زدن به فرودو بگینز در برج باستانی آمون سول در بالای تپه ودرتاپ استفاده شد. نازگول‌های دیگری نیز از چاقوهای مورگول استفاده می‌کردند. شرح معلوم نیست که بیش از یک چاقوی مورگول وجود داشته باشد، زیرا تنها […]

جادوگری تاریک . - ارباب حلقه‌ها

جادوگری تاریک

جادوگری تاریک (Dark sorcery) که توسط مردمان آزاد جهان «جادوی مورگول» نامیده می‌شود، یک جادوی تاریک برای اهداف شیطانی بود. جادوگران استفاده‌کننده از آن در آردا بیشتر از خدمتگزاران ملکور و سائورون بودند. قدرت‌ها و توانایی‌ها جادوی تاریک شامل انواع طلسم‌ها، معجون‌ها (کیمیاگری) و چیزهای وحشتناک دیگر می‌شود که متعلق به هنرهای تاریک است. جادوی […]

محفل جادوگران . - ارباب حلقه‌ها

محفل جادوگران

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"انحلال","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"۲۹ سپتامبر ۳۰۲۱ ع.س."}}]}}]}}[/json] محفل جادوگران (Order of Wizards) یا به طور مختصر جادوگران (در زبان کوئنیا ایستاری) گروهی از مایاها هستند توسط والار در [link]{"text":"عصر دوم"}[/link] و [link]{"text":"سوم","title":"عصر سوم"}[/link] به سرزمین میانه فرستاده شدند. آن‌ها به عنوان مردانی سالخورده تجسم یافتند و به مردم آزاد در برابر تهدید فتح سائورون کمک کردند و همچنین به […]

بالروگ‌ها . - ارباب حلقه‌ها

بالروگ‌ها

"}}]}}]}}[/json] بالروگ‌ها (Balrogs) یا والارائوکار (Valaraukar، مفرد: والارائوکو) گروهی سه تا هفت نفره از مایار بودند که توسط ملکور اغوا و فاسد شدند و به خدمت او درآمدند. تاریخچه خاستگاه در اصل بالروگ‌ها گروهی سه تا هفت نفره از مایار بودند که با قدرت و شکوه ملکور متقاعد شدند که به آرمان او بپیوندند. اولین اقامتگاه […]

ثورین و دسته . - ارباب حلقه‌ها

ثورین و دسته

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بنیان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"۲۹۴۱ [link]{\"text\":\"عصر سوم\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"انحلال","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"۲۹۴۲ عصر سوم"}}]}}]}}[/json] ثورین و دسته (Thorin and Company) گروهی متشکل از سیزده [link]{"text":"دورف","title":"دورف‌ها"}[/link]، گندالف جادوگر و [link]{"text":"بیلبو بگینز"}[/link] هابیت، به رهبری ثورین دوم بود که در سال ۲۹۴۱ [link]{"text":"عصر سوم"}[/link] شکل گرفت. هدف آن‌ها بازپس گیری پادشاهی گمشده دورف‌ها از اژدهای اسماگ در کوه تنها بود. پیش‌زمینه تشکیل این گروه از ملاقات […]

رنجرهای شمال . - ارباب حلقه‌ها

رنجرهای شمال

تکاوران یا رنجرهای شمال (Rangers of the North) که به طور مخصر رنجرها نیز نامیده می‌شوند، مردم سرگردان شمالی اریادور و آخرین بازماندگان دونداین آرنور بودند که زمانی در پادشاهی شمالی آرنور ساکن بودند. آن‌ها از این سرزمین‌ها محافظت می‌کردند و در زباله‌های اریادور سرگردان بودند، اگرچه پنهان‌کاری آن‌ها باعث شد که مردم بری و آن‌ها را […]

حلقه یگانه . - ارباب حلقه‌ها

حلقه یگانه

حلقه یگانه (One Ring) که همچنین با عنوان حلقه حاکم و حلقه قدرت نیز شناخته می‌شود، یکی از قدرتمندترین مصنوعاتی است که تا کنون در [link]{"text":"سرزمین میانه"}[/link] ایجاد شده است و خطرناک‌ترین آنهاست. این حلقه در [link]{"text":"عصر دوم"}[/link] توسط ارباب تاریکی سائورون و در آتش اورودروین که همچنین با نام کوه نابودی شناخته می‌شد، ساخته شد. قصد سائورون […]

حلقه‌های قدرت . - ارباب حلقه‌ها

حلقه‌های قدرت

حلقه‌های قدرت (Rings of Power) بیست حلقه جادویی بودند که در ساخته شدند. هفده تای آن‌ها توسط سائورون برای اغوا کردن حاکمان [link]{"text":"سرزمین میانه"}[/link] به شر ایجاد شد. سائورون در قالب موجودیتی خیرخواه به نام آناتار، به الف‌های آهنگر ارگیون به رهبری کلبریمبور نحوه ساخت این حلقه‌ها را آموزش داد. نوزده حلقه ساخته شد: سه […]

سیلماریل‌ها . - ارباب حلقه‌ها

سیلماریل‌ها

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"ظاهر","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"کریستال‌های درخشان و سخت حاوی نور دو درخت"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"نمایش در","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"سیلماریلیون\"}[/link]"}}]}}]}}[/json] سیلماریل‌ها (Silmarils) که همچنین به عنوان جواهرات فینور شناخته می‌شود، مجموعه‌ای از سه جواهر بود که توسط فینور از جوهر دو درخت والینور یعنی لارلین و تلپریون در قبل از [link]{"text":"عصر اول"}[/link] ساخته شد. آن‌ها در میان همه شگفتی‌های ساخته شده توسط الف‌ها ارزشمندترین هستند و […]

ناریا . - ارباب حلقه‌ها

ناریا

ناریا (Narya) که همچنین با نام حلقه آتش شناخته می‌شود، یکی از سه حلقه قدرت ساخته شده برای الف‌ها بود. شرح ناریا دارای قدرت الهام بخشیدن به دیگران برای مقاومت در برابر استبداد، سلطه و ناامیدی است. همچنین این حلقه مشترک با دو حلقه دیگر دارای قدرت پنهان کردن کاربر از دید از راه دور […]