ویکی Control

سنگ سیاه (Black Rock)

اشتراک‌گذاری

معدن سنگ سیاه

Black Rock Quarry

سنگ سیاه (Black Rock) - Control

نوع

آستانه (Threshold)

موقعیت

بخش نگهداری، Oldest House

معدن سنگ سیاه (Black Rock Quarry) یک آستانه واقع در Maintenance Sector یا بخش نگهداری Oldest House است. FBC از این معدن برای استخراج سنگ سیاه که ماده‌ای ارزشمند برای آن‌ها است استفاده می‌کند، ماده‌ای که قادر به خنثی‌سازی اثرات پدیده‌های فرا طبیعی است. Black Rock Quarry به عنوان یک آستانه به بُعدی موازی متصل است و آسمان شب در آن قابل مشاهده است.