ویکی Control

سایمون اریش

اشتراک‌گذاری

سایمون آریش

Simon Arish

سایمون اریش - Control

پیشه

رئیس بخش امنیت

وابسته به

اداره کنترل فدرال

سایمون اریش (Simon Arish) رئیس بخش امنیت اداره کنترل فدرال است. او در NSC Power Plant و در بخش نگهداری Oldest House حاضر است.

اریش به عنوان یک تکاور پیش از انتقال به بخش امنیت یک تازه کار بود.