ویکی Control

سایمون اریش (Simon Arish)

اشتراک‌گذاری

سایمون آریش

Simon Arish

سایمون اریش (Simon Arish) Control

پیشه

رئیس بخش امنیت

وابسته به

اداره کنترل فدرال

سایمون اریش (Simon Arish) رئیس بخش امنیت اداره کنترل فدرال است. او در NSC Power Plant و در بخش نگهداری Oldest House حاضر است.

اریش به عنوان یک تکاور پیش از انتقال به بخش امنیت یک تازه کار بود.